Privat Vårdfakta

Valspecial 2018

Vårdföretagarna har frågat samtliga riksdagspartier om de utmaningar vi själva ser inom vården och omsorgen.

Vad tycker partierna?

Här har vi samlat de fullständiga svaren.

Centerpartiet
Moderaterna
Kristdemokraterna
Liberalerna
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna

Här nedan i kortfattad version.

Vilken insats är viktigast för att säkra och utveckla kvaliteten i välfärden?

CKvalitetskrav och uppföljning av både privata och offentliga utförare.
MKvalitetskrav och uppföljning av både privata och offentliga utförare.
KDNationella och transparenta kvalitetskrav på offentliga och privata aktörer.
LMångfalden i sig, där fler idéer kan prövas, utvecklar kvaliteten. Den som gör ett bra jobb ska vara välkommen – oavsett driftsform.
SKompetensförsörjningen är viktigast. Fler sjuksköterskor ska få läsa till specialister med studielön eller utbildningsanställning.
VHöga kvalitetskrav och uppföljning av kvaliteten.
MPIndividen i fokus när vi mäter kvalitet. Se över upphandlingsformer för exempelvis ökad innovation.
SDKvaliteten är viktigast och uppnås bland annat genom valfrihet, tillgänglighet och konkurrens.

Vad vill ert parti göra för att utveckla valfriheten?

CVidga valfriheten till slutenvården.
MUtveckla vårdvalet till att omfatta ett mer samlat omhändertagande av de mest sjuka.
KDUtöka LOV till att gälla all öppenvård. Införa obligatorisk LOV i hemtjänsten.
LValfrihet bör finnas (exempelvis genom LOV) på alla områden i välfärden utom ren myndighetsutövning.
SFast vårdkontakt i primärvården. I omsorgen ska man i större utsträckning få bestämma vad man vill ha hjälp med.
VValfriheten ska vara kvar och kan finnas utan vinstjakt.
MPFör att det fria valet ska bli rättvist måste landstingen bättre kunna garantera att all vård håller hög kvalitet.
SDInföra patienträttsgaranti – att man som patient inom öppen- och slutenvården fritt ska få välja mellan offentligt finansierade vårdgivare.

Vad vill ert parti göra för att klara kompetensförsörjningen inom vård och omsorg?

CExamenspremie på 60 000 kr för sjuksköterskor. Nationell samordning som bedömer tillgång och efterfrågan på specialistläkare.
MIngen sjuksköterska ska behöva betala statlig skatt. Möjlighet för sjuksköterskor att gå specialistutbildning med bibehållen lön.
KDÖka antalet utbildningsplatser för specialist- sjuksköterskor. Införa vårdserviceteam för att avlasta undersköterskor och sjuksköterskor.
LKarriärtjänster för specialistsjuksköterskor med mer ansvar och högre lön. Låta sjuksköterskor specialisera sig med lön.
SUtbilda fler läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och annan vårdpersonal. Bättre möjligheter att läsa till specialistsjuksköterska.
VSatsning på förbättrad arbetsmiljö inom sjukvården, bland annat ökad bemanning och kompentensutveckling.
MPUtbilda fler läkare, sjuksköterskor och psykologer. Satsningar på att låta sjuksköter- skor få lön under specialistutbildningen.
SDLåta sjuksköterskor specialisera sig med lön. Legitimation för undersköterskor. Stimulans- bidrag för slopad karensdag för vårdpersonal.

Vilka åtgärder föreslår ert parti för att hålla oseriösa aktörer borta från välfärden?

CNationella kvalitetskrav och generell tillståndsplikt. Ägar- och ledningsprövning för hela välfärden.
MÄgar- och ledningsprövning för att få bort oseriösa aktörer.
KDGenerell tillståndsplikt och nationella kvalitetskrav. Skarpare tillsyn och transparenta regelverk. Stärka IVO för att säkra tillsynen.
LTillståndsplikt för alla aktörer. Ägar- och ledningsprövning. Skarp tillsyn och sanktioner.
SSkärpta krav för privata aktörer. Vinsttak i omsorgen skulle hålla oseriösa aktörer borta.
VEffektivare kontroll och tillsyn. Ny strategi mot ekonomisk brottlighet.
MPSkarpare uppföljning av upphandlingar. Skarpare uppföljningar från Skattemyndigheten, IVO och andra myndigheter
SDTillståndsplikt. Kvalitetsregister med ett enkelt och direkt jämförbart betyg. Mer enhetligt nationellt ersättningssystem.

Vad vill ert parti göra för att stimulera entreprenörskap och innovation inom vård och omsorg?

CMer förutsägbara villkor för företagen. Ersättningssystem som främjar innovationer.
MStå upp för valfrihet, entreprenörskap och företagande inom vården och omsorgen.
KDLika konkurrensvillkor och tillståndsplikt för samtliga aktörer. Upphandlingar utan krav som hämmar kvalitetsdriven utveckling.
LRegelverk och upphandlingar som ger utrymme för innovation och nya aktörer. Utvidga verksamheten med idéburet offentligt partnerskap.
SSatsningar på digital teknik i äldreomsorgen för att öka kvalitet och tillgänglighet.
VLandstingen bör bygga upp digitala tjänster. Den viktigaste komponenten är personalen och kompetensförsörjningen.
MPInnovationsupphandlingar. Möjliggöra fler idéburna offentliga partnerskap. Ökad klinisk och tvärvetenskaplig forskning
SDUnderlätta samarbeten mellan forskning och sjukvård. Större möjligheter för forskare att komma in på de större universitetssjukhusen.

Vad vill ert parti göra för att ge fler kvinnor chansen att starta och driva företag?

CVärna LOV och RUT. Förutsägbara villkor för företagen.
MEn mer företagarvänlig politik ger även kvinnor i vården möjlighet att utveckla sina verksamheter.
KDKonkurrensneutrala villkor är en förutsättning. Bredda och utöka RUT.
LUtöka och bredda RUT. Verka mot fördomar och välkomna mångfald.
SVäxa-stöd för den första anställda. Lättnader i beskattning av personaloptioner. Särskild satsning på utrikes födda kvinnors företagande.
VStärka verksamheter i offentlig regi och icke vinstdrivande aktörer.
MPStimulera tillgången på företagarnätverk. Rådgivning för nya företagare i socio- ekonomiskt svaga områden.
SDAnställda som vill starta eget ska kunna få tjänstledigt i nio månader. Utvidgat starta egetbidrag, minskat sjuklöneansvar, sänkt arbetsgivaravgift.

Vårdföretagarnas valmanifest 2018

I vårt valmanifest, Välfärdens verkliga utmaningar, lyfter vi avgörande framtidsfrågor för att svensk vård och omsorg ska hålla högsta klass – samma frågor som vi låtit partierna kommentera. I våra 2 000 medlemsföretag finns idéer, kompetens och resurser att utveckla vår gemensamma välfärd.

Här listar vi rubrikerna i manifestet. Nyfiken på att läsa mer? Surfa in på vårdföretagarna.se/valmanifest

  • Så utvecklar vi kvaliteten i välfärden
  • Så får vi välfärdens resurser att räcka till mer
  • Så utvecklar vi valfriheten
  • Så stimulerar vi entreprenörskap och innovation
  • Så klarar vi kompetensförsörjningen
  • Så tar vi ansvar och håller oseriösa aktörer borta
  • Så bygger vi bort bristen på äldreboenden
  • Så bidrar vårdföretagande till jämställdheten