Privat Vårdfakta

Kommentar på Vi gör skillnads Facebook-sida (mars 2018)

Privata vårdcentraler har väl bara massa hyrläkare som drar så fort det betalas bättre någon annanstans. Nya ansikten hela tiden.

Svar

Det stämmer inte. Tvärtom får privat drivna vårdcentraler väsentligt högre betyg av patienterna vad gäller kontinuiteten i kontakterna. Dessutom svarar fler patienter hos privata utförare ja på frågan om de fick träffa samma läkare vid sina besök på vårdcentralen. 1

Kvalitet

Vad tycker patienterna

Patienterna är enligt Svenskt Kvalitetsindex och SKL mer nöjda med den privat drivna sjukvården än med den landstingsdrivna. Åtta år i rad har de privata vårdgivarna bidragit till att lyfta medborgarnas nöjdhet med svenska sjukvården som helhet.

Nöjdhet inom svenska sjukvården 2016 2

76
Sjukvård i privat regi
71
Sjukvård i offentlig regi
72
Sjukvård totalt

Av de 100 mest uppskattade vårdcentralerna i SKL:s senaste patientenkät är 72 privat drivna.

72

Patienterna ger även generellt högre kvalitetsbetyg till vårdcentralerna i privat regi än till de landstingsdrivna mottagningarna. När det gäller kontinuitet i kontakterna får de privat drivna mottagningarna väsentligt högre betyg av sina patienter. För de övriga kvalitetsparametrarna är skillnaderna mindre, men entydiga.3

Patientupplevd kvalitet 2017 4

Viktat medelvärde - privata
Viktat medelvärde - offentliga
Delaktighet och involvering
80%
Delaktighet och involvering
77%
Delaktighet och involvering
Emotionellt stöd
77%
Emotionellt stöd
74%
Emotionellt stöd
Helhetsintryck
81%
Helhetsintryck
78%
Helhetsintryck

Viktat medelvärde - privata
Viktat medelvärde - offentliga
Information och kunskap
76%
Information och kunskap
73%
Information och kunskap
Kontinuitet och koordinering
75%
Kontinuitet och koordinering
68%
Kontinuitet och koordinering
Respekt och bemötande
85%
Respekt och bemötande
83%
Respekt och bemötande
Tillgänglighet
82%
Tillgänglighet
80%
Tillgänglighet

Vårdgarantin i primärvården

Enligt vårdgarantin ska patienten nå primärvården samma dag och få en tid för läkarbesök inom en vecka. Under hösten 2017 levde de privat drivna vårdcentralerna i högre utsträckning upp till vårdgarantins krav jämfört med de landstingsdrivna mottagningarna.

Andel av patienterna 5

Privat drivna vårdcentraler
Landstingsdrivna vårdcentraler
Andel som fick kontakt med vårdcentralen samma dag.
91%
Andel som fick kontakt med vårdcentralen samma dag.
88%
Andel som fick kontakt med vårdcentralen samma dag.
Andel som fick läkarbesök inom 7 dagar
91%
Andel som fick läkarbesök inom 7 dagar
88%
Andel som fick läkarbesök inom 7 dagar.Kontinuitet i primärvården 6

Andel läkare som är nöjda med att kunna erbjuda fast läkarkontakt.

73

45

Andel läkare som skulle rekommendera sin vårdcentral.

88

74

Patienterna upplever att kontinuiteten är bättre hos de privata vårdgivarna.7

Kontakter vid läkarbesök 2017

Privat drivna vårdcentraler
Landstingsdrivna vårdcentraler
Fick du träffa samma läkare vid ditt besök?
71%
Fick du träffa samma läkare vid ditt besök?
66%
Fick du träffa samma läkare vid ditt besök?
Fick du träffa den läkare du ville vid ditt besök?
79%
Fick du träffa den läkare du ville vid ditt besök?
68%
Fick du träffa den läkare du ville vid ditt besök?
Anser du att personalen samordnar dina kontakter?
60%
Anser du att personalen samordnar dina kontakter?
43%
Anser du att personalen samordnar dina kontakter?

De privat drivna vårdcentralerna har i högre utsträckning fasta läkare än de landstingsdrivna.

82

53

Privat drivna sjukhus

Det privat drivna akutsjukhuset Capio S:t Göran är, enligt Socialstyrelsens senaste mätning av väntetider, snabbast bland de största akutmottagningarna att ge patienter en läkarundersökning. Sjukhuset har även näst lägst total vistelsetid för patienterna i jämförelsen av de största akutmottagningarna.9

Capio S:t Göran är också effektivast i en studie av tre akutsjukhus i Stockholms läns landsting. Det privat drivna sjukhuset har nöjdare patienter och personal och lägst andel återinläggningar. Det klarar även landstingets kvalitetsmål bäst och har samtidigt lägre kostnader än de offentligt drivna sjukhusen i jämförelse. 10

På Dagens Medicins rankinglista över Sveriges bästa sjukhus 2017 är två av de fem bästa bland de mindre sjukhusen helt eller delvis privat drivna. Landets bästa mindre sjukhus är  Capio S:t Görans sjukhus, enligt tidningen. På femte plats finns lasarettet i Motala, där ungefär halva verksamheten drivs av Aleris och den andra hälften av Region Östergötland. Rankningen är gjord utifrån parametrar som medicinsk kvalitet, tillgänglighet, hygien, patientenkäter, trycksår och överbeläggningar. 11

Några utmaningar

Politisk osäkerhet: Hämmar den fortsatta utvecklingen av valfriheten i sjukvården.

Ojämlika spelregler: Landsting räknar inte upp ersättningar, trots ökade kostnader. Underskott i den landstingsdrivna vården täcks, utan att ersättningen till de privata vårdgivarna regleras i motsvarande grad.

Detaljerade regler och ersättningssystem: Håller tillbaka innovation, nya arbetssätt och patientnytta.

Inte möjligt att jämföra kvalitet: Patienter kan inte på ett rättvist sätt jämföra olika vårdgivare.

Bristande kompetensförsörjningen: Stor brist på legitimerad sjukvårdspersonal inom flera specialistområden.

Källor


1. Vårdföretagarna (2018). Patienttoppen. En sammanställning av SKL:s nationella patientenkät i primärvården 2017 – fördelad på privat och offentlig regi.
2. SKL och Svenskt Kvalitetsindex 2016.
3. Vårdföretagarna (2018). Patienttoppen. En sammanställning av SKL:s nationella patientenkät i primärvården 2017 – fördelad på privat och offentlig regi.
4. Vårdföretagarna (2018). Patienttoppen. En sammanställning av SKL:s nationella patientenkät i primärvården 2017 – fördelad på privat och offentlig regi.
5. SKL:s webbplats (www.vantetider.se). Väntetider i vården. Primärvård. Hösten 2017.
6. Läkarförbundet (2016). Specialistläkarnas förutsättningar att ge god vård och bra service på vårdcentralerna.
7. Vårdföretagarna (2018). En sammanställning av SKL:s nationella patientenkät i primärvården 2017 – fördelad på privat och offentlig regi.
8. Läkarförbundets primärvårdsenkät 2015.
9. Socialstyrelsen (2018). Tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Rapport februari 2018.
10. Stockholms läns landsting (2015). Benchmarking av akutsjukhusens effektivitet – Kärnverksamheterna på Danderyds sjukhus, Capio S:t Görans sjukhus och Södersjukhuset.
11. Dagens Medicins rankning av landets sjukhus. Bästa sjukhuset 2017.