Privat Vårdfakta

Myt:

Vårdvalen i Stockholms specialistvård har lett till dyrare sjukvård.

Verklighet:

Det stämmer att kostnaderna för vårdvalen har ökat. Men kostnaderna för privata specialistläkare har samtidigt minskat, eftersom många nu har vårdvalsavtal istället för andra avtal. Kostnaderna för hela sjukvården i Stockholm har ökat mer än för den privat drivna specialistvården.1

Dessutom har landstinget fått mer vård för pengarna, tack vare vårdvalen. Det gör att stockholmarna har kortare väntetider än i övriga landet.2


Kvalitet

Vad tycker patienterna

Patienterna är enligt Svenskt Kvalitetsindex och SKL mer nöjda med den privat drivna sjukvården än med den landstingsdrivna. För åttonde året i rad bidrar de privata vårdgivarna till att lyfta medborgarnas nöjdhet med svenska sjukvården som helhet.

Nöjdhet inom svenska sjukvården 2016 3

76
Sjukvård i privat regi
71
Sjukvård i offentlig regi
72
Sjukvård totalt
 

Av de 20 mest uppskattade vårdcentralerna i SKL:s senaste patientenkät är 15 privat drivna.

Patienterna ger även generellt högre kvalitetsbetyg till vårdcentralerna i privat regi än till de landstingsdrivna mottagningarna. När det gäller kontinuitet i kontakterna får de privat drivna mottagningarna väsentligt högre betyg av sina patienter. För de övriga kvalitetsparametrarna är skillnaderna mindre, men entydiga.4

Patientupplevd kvalitet 2016 5 (9 landsting/regioner deltog i undersökningen)

Viktat medelvärde - privata
Viktat medelvärde - offentliga
Delaktighet och involvering
80
Delaktighet och involvering
77
Delaktighet och involvering
Emotionellt stöd
73
Emotionellt stöd
68
Emotionellt stöd
Helhetsintryck
81
Helhetsintryck
77
Helhetsintryck

Viktat medelvärde - privata
Viktat medelvärde - offentliga
Information och kunskap
75
Information och kunskap
71
Information och kunskap
Kontinuitet och koordinering
74
Kontinuitet och koordinering
65
Kontinuitet och koordinering
Respekt och bemötande
85
Respekt och bemötande
83
Respekt och bemötande
Tillgänglighet
83
Tillgänglighet
80
Tillgänglighet
  

Vårdgarantin i primärvården

Enligt vårdgarantin ska patienten nå primärvården samma dag och få en tid för läkarbesök inom en vecka. Under våren 2017 levde de privat drivna vårdcentralerna i högre utsträckning upp till vårdgarantins krav jämfört med de landstingsdrivna mottagningarna.

Andel av patienterna 6

Privat drivna vårdcentraler
Landstingsdrivna vårdcentraler
Andel som fick kontakt med vårdcentralen samma dag.
91
Andel som fick kontakt med vårdcentralen samma dag.
86
Andel som fick kontakt med vårdcentralen samma dag.
Andel som fick läkarbesök inom 7 dagar
91
Andel som fick läkarbesök inom 7 dagar
88
Andel som fick läkarbesök inom 7 dagar.
   

Kontinuitet i primärvården 7

 

Andel läkare som är nöjda med att kunna erbjuda fast läkarkontakt.

73

45

Andel läkare som skulle rekommendera sin vårdcentral.

88

74

Patienterna upplever att kontinuiteten är bättre hos de privata vårdgivarna.8

Kontakter vid läkarbesök 2016 (9 landsting/regioner deltog i undersökningen)

Privat drivna vårdcentraler
Landstingsdrivna vårdcentraler
Fick du träffa samma läkare vid ditt besök?
61
Fick du träffa samma läkare vid ditt besök?
46
Fick du träffa samma läkare vid ditt besök?
Fick du träffa den läkare du ville vid ditt besök?
81
Fick du träffa den läkare du ville vid ditt besök?
71
Fick du träffa den läkare du ville vid ditt besök?
Anser du att personalen samordnar dina kontakter?
75
Anser du att personalen samordnar dina kontakter?
70
Anser du att personalen samordnar dina kontakter?

De privat drivna vårdcentralerna har i högre utsträckning fasta läkare än de landstingsdrivna.

82

53

Privat drivna sjukhus

Det privat drivna akutsjukhuset Capio S:t Göran är, enligt Socialstyrelsens senaste mätning av väntetider, snabbast bland de största akutmottagningarna att ge patienter en läkarundersökning. Sjukhuset har även näst lägst total vistelsetid för patienterna i jämförelsen av de största akutmottagningarna.10

Det privat drivna akutsjukhuset Capio S:t Göran är effektivast i en studie av tre akutsjukhus i Stockholms läns landsting. Capio S:t Göran har nöjdare patienter, nöjdare personal och lägst andel återinläggningar. Sjukhuset klarar även landstingets kvalitetsmål bäst och har samtidigt lägre kostnader än de offentligt drivna sjukhusen i jämförelse.11

På Dagens Medicins rankinglista 2017 över Sveriges bästa sjukhus är tre av fyra i toppen bland de mindre sjukhusen helt eller delvis privat drivna. Det är lasarettet i Motala, där ungefär halva verksamheten drivs av Aleris och den andra hälften av Region Östergötland, Capio S:t Görans sjukhus samt Bollnäs sjukhus, som drivs av Aleris. Rankningen är gjord utifrån medicinsk kvalitet, tillgänglighet, hygien, patientenkäter, trycksår och överbeläggningar.12

Några utmaningar

Politisk osäkerhet: Hämmar den fortsatta utvecklingen av valfriheten i sjukvården.

Ojämlika spelregler: Landsting räknar inte upp ersättningar, trots ökade kostnader. Underskott i den landstingsdrivna vården täcks, utan att ersättningen till de privata vårdgivarna regleras i motsvarande grad.

Detaljerade regler och ersättningssystem: Håller tillbaka innovation, nya arbetssätt och patientnytta.

Inte möjligt att jämföra kvalitet: Patienter kan inte på ett rättvist sätt jämföra olika vårdgivare.

Bristande kompetensförsörjningen: Stor brist på legitimerad sjukvårdspersonal inom flera specialistområden.

Källor


1. Stockholms läns landsting (2016, 2017). Årsbokslut för Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015 och 2017.
2. SKL:s webbplats Väntetider i vården. Resultat specialist- vård, Stockholms läns landsting samt Sverige, jan 2017.
3. SKL och Svenskt Kvalitetsindex 2016.
4. Vårdföretagarna (2017). Patienttoppen. En samman- ställning av SKL:s nationella patientenkät i primärvården 2016 – fördelad på privat och offentlig regi.
5. Vårdföretagarna (2017). Patienttoppen. En samman- ställning av SKL:s nationella patientenkät i primärvården 2016 – fördelad på privat och offentlig regi.
6. Sveriges Kommuner och Landstings webbplats. Väntetider i vården. Resultat våren 2017.
7. Läkarförbundet (2016). Specialistläkarnas förutsättningar att ge god vård och bra service på vårdcentralerna.
8. Vårdföretagarna (2017). Patienttoppen. En samman- ställning av SKL:s nationella patientenkät i primärvården 2016 – fördelad på privat och offentlig regi.
9. Läkarförbundets primärvårdsenkät 2015.
10. Socialstyrelsen (2017). Väntetider och patient öden på akutmottagningar. Rapport februari 2017.
11. Stockholms läns landsting (2015). Benchmarking av akutsjukhusens effektivitet – Kärnverksamheterna på Danderyds sjukhus, Capio S:t Görans sjukhus och Södersjukhuset.
12. Dagens Medicins rankning av landets sjukhus. Bästa sjukhuset 2016.