Privat Vårdfakta

Kommentar på Vi gör skillnads Facebook-sida (jan 2018)

Personlig assistans är en fuskarbransch för tjuvar.

Svar

Att fusket inom personlig assistans skulle vara utbrett är en myt, men har dessvärre präglat bilden av branschen. En forskarrapport från Lunds universitet slog fast att ”uppskattningarna av fusk inom den personliga assistansen helt saknar vetenskaplig grund”. 1 Fusk måste alltid stävjas, såväl inom personlig assistans som inom övrig vård och omsorg. Att sprida en felaktig bild av branschen gagnar varken de assistansberättigade eller det stora flertalet seriösa utförare.


Kvalitet

Idag saknas det utförliga nationella kvalitetsmätningar inom personlig assistans. Vårdföretagarna förespråkar fler mätningar och utvärderingar av både privata och kommunala utförare.

Sveriges kommuner går årligen med tio till tolv procent i underskott på personlig assistans utförd i egen regi. Sammantaget motsvarar underskottet 1,2-1,5 miljarder kronor. Många kommuner anser att de inte klarar att utföra uppdraget inom personlig assistans med den statliga kostnadsersättning som ges idag. 2

I september 2017 arbetade drygt 93 000 personer som personliga assistenter, varav 71 procent var kvinnor. Yrket är det elfte vanligaste i Sverige. Privata aktörer dominerar och två tredjedelar av de som arbetar som personliga assistenter har en privat arbetsgivare. 3

Med anledning av kostnadsökningar lägger allt fler kommuner ut sin personliga assistans på privata utförare. Det är ett gott betyg och ett tydligt tecken på att de enskilda alternativen håller en hög kvalitet samt har förmågan att hushålla med knappa resurser. 4

Men varken nuvarande eller tidigare regeringar har höjt assistansersättningen i nivå med de kollektivavtalade löneökningarna. Det leder till att marginalernakrymper till ohållbara nivåer. 5

Den genomsnittliga vinstmarginalen för assistansbranschen har sjunkit med cirka 40 procent mellan 2015 och 2016, och ligger på 2,3 procent. Det är betydligt lägre än i andra branscher inom vården. 6

Som ett led i att offentliggöra det gedigna kvalitetsarbete som bedrivs hos Vårdföretagarnas medlemsföretag i Bransch Personlig Assistans, har företagen sedan sommaren 2017 möjlighet att kvalitetsdeklarera enligt Vårdföretagarnas standard.

Vad tycker brukarna

De få publicerade kommunala brukarundersökningar som finns på området visar att personer med funktionsnedsättning över lag är mycket nöjda med sin assistans. 7 Den senaste brukarundersökningen från Försäkringskassan visar att assistansberättigade känner tilltro och är mer nöjda med privata assistansanordnare än kommunala. Myndighetens undersökning visar att 76 procent är nöjda med sin privata anordnare. Bland de som anlitat kommunen är 66 procent nöjda. 8

Några utmaningar

Schablonen jämfört med löneökningar, procent 9

Låg ersättning. Schablonbeloppet för assistansersättningen är idag 295,40 kronor per timme och ska täcka samtliga kostnader. Den årliga uppräkningen av ersättningen är historiskt låg och täcker inte de kollektivavtalade löneökningarna, vilket sakta äter upp företagens ekonomiska buffert.

Mycket låga marginaler. Ett ekonomiskt utdrag över branschen visar att nära hälften av företag har en vinstmarginal som understiger två procentochtvåav tiogår idagmedförlust. 10 Revisionsbyrån Grant Thornton bedömer att marginalerna för branschen närmar sig en kritisk nivå för en långsiktig möjlighet att bedriva verksamhet. 11

Fusket. De allra flesta assistansutförare och brukare är seriösa, men de kriminella aktörerna sänker anseendet för hela branschen. De måste bekämpas.

Arbetsgivaravgifter för unga. Höjningen av arbetsgivaravgifterna för unga har slagit hårt mot branschen, eftersom cirka var fjärde anställd är under 26 år.

Avsaknad av nationella undersökningar. För att öka kvaliteten inom assistansen behöver nationella brukarundersökningar uppdelat på regiform införas.

Källor


1. Altermark, N., Nilsson, H. (2017). Det handlar om miljarder – en metodanalys av hur assistansfusket bedöms av svenska myndigheter.
2. Sveriges Kommuner och Landsting (2017). Ekonomirapporten oktober 2017.
3. SKL (2015). Köp av verksamhet 2015: Kommuner, landsting och regioner 2006–2015.
4. P4 Stockholm, Sveriges Radio (2016). Reportage: Tyresö privatiserar personlig assistans 2016-02-26.
5. Grant Thornton (2017). Hur mår den privata vård- och omsorgssektorn i Sverige?
6. Ekonomiskt utdrag från UC över 2016 års bokslut för assistansföretag.
7. Götene kommun (2015). Brukarundersökning inom personlig assistans, Roos, J M. (2016) Organisationsformens betydelse för kvaliteten i personlig assistans.
8. Försäkringskassan (2011). Socialförsäkringsrapport 2011:18. Statlig personlig assistans – resultat från undersökning av gruppen assistansberättigade.
9. Grant Thornton (2017). Hur mår den privata vård- och omsorgssektorn i Sverige?
10. Ekonomiskt utdrag från UC över 2016 års bokslut för assistansföretag.
11. Grant Thornton (2017). Hur mår den privata vård- och omsorgssektorn i Sverige?