Privat Vårdfakta

Höjningen av assistansersättningen har under många år varit lägre än de avtalade löneökningarna. Det har
lett till att drygt 50 % av alla assistansanordnare känt sig tvingade att dra ned på kvalitetshöjande insatser.


Kvalitet

De få publicerade brukarundersökningar som finns på området visar att personer med funktionsnedsättning över lag är mycket nöjda med sin assistans. Det gäller såväl på kommunnivå som en övergripande nationell nivå. Den senaste nationella kvalitetsmätningen från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar att drygt 80 procent av de assistansberättigade känner stark tilltro och visar en hög nöjdhet med sin assistansanordnare. 1

Vårdföretagarna förespråkar fler mätningar och utvärderingar av både privata och kommunala utförare. Som ett led i att offentliggöra det kvalitetsarbete som bedrivs hos Vårdföretagarnas medlemsföretag inom personlig assistans, har företagen sedan sommaren 2017 möjlighet att kvalitetsdeklarera enligt Vårdföretagarnas standard.

Kvalitet

Eftersom assistansersättningen under flera år ökat mindre än de avtalade löneökningarna har assistansanordnarnas marginaler minskat. För att hantera dessa besparingar har drygt hälften av anordnarna dragit ner på kvalitetshöjande insatser. 2

Med anledning av kostnadsökningar lägger allt fler kommuner ut sin personliga assistans på privata utförare. Samtidigt är det, eftersom samma kostnadsökningar i form av bland annat löneökningar även måste hanteras för företagen, inte en tillräcklig lösning på längre sikt. 3

Det årliga underskottet på tolv till femton procent för personlig assistans i egen regi motsvarar cirka två miljarder kronor för landets kommuner. Många kommuner anser att de inte klarar att utföra uppdraget inom personlig assistans med den statliga kostnadsersättning som ges idag. 4

Varken nuvarande eller tidigare regeringar har höjt assistansersättningen i nivå med de kollektiv-avtalade löneökningarna. 5

Den genomsnittliga vinstmarginalen för assistansbranschen har sjunkit med nära 50 procent mellan 2015 och 2017 och ligger nu på 1,9 procent. Det är betydligt lägre än i andra branscher inom vården och omsorgen. 6

Den statligt fastställda assistansersättningen jämfört med löneökningar, procent 7

Seriösa aktörer

Att fusket inom personlig assistans skulle vara utbrett är en myt, men har dessvärre präglat bilden av branschen. En forskarrapport från Lunds universitet slog fast att ”uppskattningarna av fusk inom den personliga assistansen helt saknar vetenskaplig grund”. 8 Fusk måste alltid stävjas, såväl inom personlig assistans som inom övrig vård och omsorg. Men en felaktig bild av branschen gagnar varken de assistansberättigade eller det stora flertalet seriösa utförare.

Medarbetarna

Den senaste statistiken visar att cirka 70 000 personer arbetade som personliga assistenter under 2017, varav 73 procent var kvinnor. Yrket är det elfte vanligaste i Sverige. Cirka 70 procent av de som arbetar som personliga assistenter har en privat arbetsgivare. 9

Några utmaningar

Ohållbart ersättningssystem. Den statliga ersättningen för 2019 är 299,80 kronor per utförd assistanstimme. Utöver assistentens lön och andra lönekostnader ska denna ersättning täcka alla kostnader för exempelvis kompetensutveckling, utbildning, arbetsledning och administration. Den årliga uppräkningen av ersättningen täcker inte de kollektivavtalade löneökningarna, vilket äter upp företagens ekonomiska buffert.

Långsiktig utveckling. Nära hälften av företagen har en vinstmarginal under två procent. Två av tio går idag med förlust. 10 Det innebär, vilket revisionsbyrån Grant Thornton konstaterat, att branschen närmar sig en nivå där man riskerar den långsiktiga möjligheten att bedriva verksamhet. Det behövs en översyn av hur långsiktighet och goda villkor kan främjas för att värna kvalitet och kompetens. 11

Kvalitet. Personlig assistans är en ung bransch, där det finns och har funnits aktörer som genom bristande kvalitetsarbete och långsiktighet påverkar anseendet för branschen som helhet. Alla parter måste ta ett tydligt ansvar för att värna branschens anseende och kvalitet.

Överklaganden. Allt fler brukare tvingas gå till domstol för att få rätt till assistans. Mellan 2014 och 2018 har antalet fall i domstol ökat med 882 stycken, runt 88 procent. Antalet överklaganden till högsta instans, Högsta förvaltningsdomstolen, har ökat med 50 procent under samma tidsperiod.  12

Källor


1. Sveriges Kommuner och Landsting (2018). Ekonomirapporten maj 2018.
2. Vårdföretagarna (2018). Gemensam enkät till medlemsföretag inom personlig assistans med KFO.
3. Tidningen Mitti, nätupplaga (oktober 2016). Var sjätte kommun i Stockholms län upphandlar den personliga assistansen.
4. Sveriges Kommuner och Landsting (2017). Ekonomirapporten oktober 2017.
5. Grant Thornton (2018). Vårdrapporten. Hur mår den privata vård- och omsorgssektorn i Sverige?
6. Ekonomiskt utdrag från UC över 2017 års bokslut för assistansföretag.
7. Vårdföretagarnas beräkningar med statistik från Regeringen och Almegas Lönestatistik.
8. Altermark, N., Nilsson, H. (2017). Det handlar om miljarder – en metodanalys av hur assistansfusket bedöms av svenska myndigheter.
9. Statistikdatabasen, SCB (Mars 2019). Yrkeskod, SSYK 5343.
10. Statistikdatabasen, SCB (Mars 2019). Yrkeskod, SSYK 5343. Ekonomiskt utdrag från UC över 2017 års bokslut för assistansföretag.
11. Grant Thornton (2018). Vårdrapporten. Hur mår den privata vård- och omsorgssektorn i Sverige?
12. Faktautdrag från Domstolsverket, domstol.se. (2019).