Privat Vårdfakta

Myt:

Tio procent av assistansersättningen går till marknadsföring och jurister.

Verklighet:

Nej, det stämmer inte. En undersökning bland Vårdföretagarnas medlemsföretag inom personlig assistans visar att endast ett av tio företag använder sig av jurister, och knappt ett av tio funderar på att anställa några. Den genomsnittliga kostnaden för jurister utgör mindre än 0,5 promille av de totala kostnaderna för assistansen. Därutöver är det endast tre av tio företag som använder sig av marknadsföring, och den kostnaden står för mindre än två promille av de 30 miljarder som reformen kostar.1

 

Kvalitet

Idag saknas det utförliga nationella kvalitets- mätningar inom personlig assistans. Vårdföretagarna förespråkar er mätningar och utvärderingar av både privata och kommunala utförare.

Sveriges kommuner går årligen med tio till tolv procent i underskott på personlig assistans utförd i egen regi. Sammantaget motsvarar underskottet runt 1,2 miljarder kronor. Många kommuner anser att de inte klarar att utföra uppdraget inom personlig assistans med den statliga kostnadsersättning som ges idag.2

Under 2015 köpte kommunerna verksamhet från andra assistansutförare för drygt två miljarder kronor enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det motsvarar 4,6 procent av kommunernas totala kostnader för köp av insatser inom vård och omsorg. Mest köptes från privata företag.3

Med anledning av kostnadsökningarna lägger allt er kommuner ut sin personliga assistans på privata utförare, vilket är ett gott betyg och ett tydligt tecken på att de enskilda alternativen håller en hög kvalitet och har förmågan att hushålla med knappa resurser.4

Idag är det svårt för allmänheten att kunna jämföra kvalitet inom vård och omsorg, vilket medför att möjligheterna att göra informerade val är begränsade.

Som ett led i att offentliggöra det gedigna kvalitets- arbete som bedrivs hos Vårdföretagarnas medlems- företag i Bransch Personlig Assistans, kommer en kvalitetsdeklaration att finnas klar att användas efter sommaren 2017.

Vad tycker brukarna

De få publicerade kommunala brukarundersökningar som finns på området visar att personer med funktionsnedsättning över lag är mycket nöjda med sin assistans.5

Den senaste brukarundersökningen från Försäkringskassan visar att assistansberättigade känner tilltro och är mer nöjda med privata assistansanordnare än kommunala. Myndighetens undersökning visar att 76 procent är nöjda med sin privata anordnare. Bland de som anlitat kommunen är 66 procent nöjda.6

76

66

Några utmaningar

Låg ersättning. Schablonbeloppet för assistans- ersättningen är idag 291 kronor per timme och ska täcka samtliga kostnader. Den årliga upp- räkningen av ersättningen är historiskt låg och täcker inte de kollektivavtalade löneökningarna, vilket sakta äter upp företagens ekonomiska buffert.

Mycket låga marginaler. Ett ekonomiskt utdrag över branschen visar att sju av tio företag har en vinstmarginal på maximalt fyra procent och två av tio går idag med förlust.7 Prognosen visar ytterligare pressade marginaler under kommande år.8

Fusket. De allra flesta assistansutförare och brukare är seriösa, men de kriminella aktörerna sänker anseendet för hela branschen. De måste givetvis bekämpas.

Arbetsgivaravgifter för unga. Höjningen av arbetsgivaravgifterna för unga har slagit hårt mot branschen, eftersom cirka var fjärde anställd är under 26 år.

Avsaknad av nationella undersökningar. För att öka kvaliteten inom assistansen behöver nationella brukarundersökningar uppdelat på regiform införas.

Källor


1. Vårdföretagarna (2016). Enkätsvar Bransch personlig assistans.
2. Sveriges Kommuner och Landsting (2015). Koll på assistansen – en handledning för kommunens analys.
3. SKL (2015). Köp av verksamhet 2015: Kommuner, landsting och regioner 2006–2015.
4. P4 Stockholm, Sveriges Radio (2016). Reportage: Tyresö privatiserar personlig assistans 2016-02-26.
5. Götene kommun (2015). Brukarundersökning inom personlig assistans 2015. John Magnus Roos (2016) Organisationsformens betydelse för kvaliteten i personlig assistans.
6. Försäkringskassan (2011). Socialförsäkringsrapport 2011:18, Statlig personlig assistans – resultat från undersök- ning av gruppen assistansberättigade.
7. Ekonomiskt utdrag från UC över 2015 års bokslut.
8. Grant Thornton (2016). Den privata vård- och omsorgs- marknaden ur ett finansiellt perspektiv.