Privat Vårdfakta

Myt:

Det råder ”vilda västern” i svensk vård och omsorg. Fusket är väl utbrett. Kvalitet, öppenhet och arbetsvillkor försämras med privata aktörer i branschen.

Verklighet:

Nej, fusket är inte utbrett. Men enstaka företag som agerar oseriöst påverkar branschens anseende negativt. Dessa företag måste bort. Vårdföretagarna har nolltolerans mot fusk. Patienter och brukare ska självklart känna sig trygga med att de får den vård och omsorg de är berättigade till. Vårdföretagarna bekämpar oseriösa aktörer och bidrar samtidigt till utvecklingen av branschen.

 

Vårdföretagarnas över 2 000 medlemsföretag har sammanlagt fler än 100 000 medarbetare. Här berättar vi om vårt arbete för att utveckla branschen och välfärden.

Kvalitet

90

Inom den svenska vård- och omsorgen saknas idag en gemensam syn på vad kvalitet är och hur den mäts och redovisas. Många kommuner och landsting har därför svårt att ställa relevanta krav. Det saknas också möjligheter för allmänheten att jämföra kvaliteten hos olika vård- och omsorgsgivare.

I väntan på ett nationellt system har Vårdföretagarna utvecklat kvalitetsdeklarationer för era verksamhetsområden. Fyra delar ingår:

• Eget kvalitetsarbete
Hur företaget arbetar systematiskt med kvalitet och utveckling.

• Nationella krav
Hur nationella krav som ställs på verksamheten uppfylls.

• Nationella riktlinjer
Hur verksamheten uppfyller nationella riktlinjer och arbetar evidensbaserat.

• Nationella enkäter
Om upplevd kvalitet: resultat i nationella patient-/brukarenkäter.

Projektet rullas ut under 2017 och deklarationerna publiceras på företagens webbplatser. Dessutom driver Vårdföretagarna utvecklingsinriktade kvalitetsnätverk med deltagare från medlemsföretagen.

Tillstånd och transparens

Vårdföretagarna driver frågan att all verksamhet inom vård och omsorg, oavsett regi, bör vara tillståndspliktig. En ägar- och ledningsprövning bör göras på nationell nivå.

Vårdföretagarna ställer samtidigt höga krav på sina medlemsföretag. Bland annat genom kontroller av kvalitetsledningssystem och transparens med nyckeltal för ekonomi och medarbetare som ska vara väl synliga på webbplatsen. Ägare, styrelsens ledamöter, vd, övriga ledande anställda och revisorer måste vara fria från anmärkningar i sin yrkesutövning eller i sitt uppdrag. Det finns även en uppförandekod med affärsetiska och andra krav som bidrar till att skapa attraktiva arbetsplatser samt långsiktiga, hållbara värden för brukare och patienter och samhället i stort.

Sju medlemsföretag uteslöts ur Vårdföretagarna 2015 och 2016. Ytterligare företag har valt att lämna organisationen efter våra granskningar.

Medarbetare

Kollektivavtal

Alla medarbetare som arbetar i vård- och omsorgsföretag anslutna till Vårdföretagarna omfattas av kollektivavtal. Av de företag som inte är medlemmar hos Vårdföretagarna har många, men inte alla, kollektivavtalsliknande lösningar.

Meddelarskydd

Ett lagstadgat meddelarskydd för privat driven vård och omsorg gäller från den 1 juli 2017.2 Utöver lagstiftningen om lex Maria och lex Sarah har många vårdföretag egna policyer för att säkerställa att fel och brister påtalas.

Vård- och omsorgscollege

För att få er att utbilda sig inom vård och omsorg och ge dessa personer en högkvalitativ praktisk och teoretisk utbildning, finns sedan ett par år tillbaka Vård- och omsorgscollege. Denna nationella satsning drivs av Vårdföretagarna, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Kommunal samt Arbetsgivarföreningen KFO. Själva samverkan sker på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetslivet i hela landet.

Källor


1. Demoskop (2017). Allmänheten om välfärdsföretag.
2. Proposition 2016/17:3. Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet.