Privat Vårdfakta

Myt:

Vårdstuderande vill bli anställda – inte förverkliga en idé, starta och leda företag inom vård eller omsorg.

Verklighet:

Nej, det stämmer inte. Av de som studerar till barnmorskor kan 62 procent tänka sig att starta företag. För sjuksköterskestuderande är siffran 55 procent och för blivande fysioterapeuter 84 procent.1


Sysselsättning

De privata vård- och omsorgsgivarna sysselsatte under 2015 181 000 personer, räknat på både hel- och deltidstjänster i den i huvudsak skattefinansierade välfärden.2

Fördelning mellan privat och offentligt anställda i vården och omsorgen3

Privatanställda
Offentliganställda
Primärvård
40
Primärvård
60
Primärvård
All hälso- och sjukvård
18
All hälso- och sjukvård
82
All hälso- och sjukvård
Äldreomsorg
15
Äldreomsorg
85
Äldreomsorg
Personlig assistans
33
Personlig assistans
66
Personlig assistans

Rekryteringsbehov


Till 2023

Fram till 2023 behövs 225 000 nya medarbetare i den svenska vården och omsorgen om inga förändringar görs i arbetssätt och bemanning. Ungefär 60 procent av det totala behovet beror på pensionsavgångar. Övriga 40 procent, cirka 90 000 personer, beror på en ökad efterfrågan på vård och omsorg till följd av att andelen yngre och äldre i befolkningen ökar.4

Till 2040

År 2040 beräknas andelen äldre över 80 år ha fördubblats till cirka åtta procent av befolkningen. Om personaltätheten förblir densamma som idag kommer personalbehovet inom välfärdssektorn totalt att öka med 30 procent till 2040.5

Kompetensförsörjning

Vårdens entreprenörer är en nyckel för att klara kompetensförsörjningen i sjukvården. Läkare verksamma i primärvården upplever att små privatdrivna vårdcentraler har bättre förhållanden på nästan alla områden: bland annat bättre kontinuitet, nöjdare läkare, nöjdare personal, bättre arbetsmiljö, mer tid för kompetensutveckling och nöjdare patienter.6 De privat drivna vårdcentralerna lyckas i högre grad attrahera och behålla duktig och kunnig personal i sina verksamheter.7 Konkurrensverket pekar på att landstingen bör bejaka de privata vårdgivarna som i större utsträckning har fast läkarbemanning.8

Hälften av svenska folket anser att konkurrens om arbetskraften – med flera olika arbetsgivare – är bra för de anställda. En fjärdedel tycker inte det.9

Blivande medarbetare om arbetsgivarna

70

Vårdstuderande upplever att privata arbetsgivare inom vården erbjuder bättre möjligheter att påverka arbetssituation, löneutveckling och karriär. Dessutom upplever de att det är lättare att få gehör för egna idéer om hur verksamheten kan utvecklas och att sjukfrånvaron är lägre hos privata arbetsgivare.

80 procent av de vårdstuderande bedömer att löner och andra förmåner är bäst hos privata arbetsgivare.

60

10

Integrationsmotor

Vård- och omsorgssektorn kan ofta erbjuda personer med utländsk bakgrund ett första steg in på arbetsmarknaden. Bland de anställda är andelen utrikesfödda högre inom vård- och omsorgssektorn än inom andra branscher. Till exempel är 34 procent av läkarna och 25 procent av de personliga assistenterna födda i andra länder än Sverige, jämfört med övriga arbetsmarknadens 14 procent.12

Drygt en femtedel av vård- och omsorgsföretagen har en företagsledare med utländsk bakgrund. Chefer med utländsk bakgrund tenderar att i mycket högre grad anställa människor med utländsk bakgrund, i jämförelse med chefer med svensk bakgrund.13

Lönenivå

Medarbetare i privat regi är mer nöjda med sin lön än sina offentligt anställda kollegor.14

Genomsnittliga skillnader i lönenivåer

Undersköterskor i Vårdföretagarnas medlemsföretag tjänade 2015 15

Sjuksköterskor i privat regi tjänande 2016 16

Andel som känner att den lön man har står i rimlig proportion till den insats man gör 2016

21
Privat
12
Kommun
13
Landsting

Utbildningsnivå

Medarbetarna hos privata vård- och omsorgsgivare har något oftare eftergymnasial utbildning i jämförelse med offentligt anställda. Skillnaderna är små; 2014 hade 30 procent av de anställda i privata omsorgsföretag eftergymnasial utbildning, mot 28 procent i den kommunala omsorgen. Inom hälso- och sjukvården hade 72 procent av de privat anställda eftergymnasial utbildning, mot 71 procent av de offentligt anställda.17

Sjukfrånvaro

Medarbetare hos privata vård- och omsorgsföretag är sjukskrivna i mindre utsträckning än offentligt anställda, men totalt sett tillhör vård- och omsorgsanställda de mest sjukskrivna yrkesgrupperna i samhället.

Andel sjukskrivna (mellan 15 och 89 dagar) av totalt antal medarbetare 18

Privatanställda
Offentliganställda
Omsorg av pers. med funktionsnedsättning
9.3
Omsorg av pers. med funktionsnedsättning
12.5
Omsorg av personer med funktionsnedsättning
Hälsa och sjukvård
9.2
Hälsa och sjukvård
10.5
Hälsa och sjukvård
Äldreomsorg
12.3
Äldreomsorg
13.6
Äldreomsorg

Medarbetarna om arbetsplatsen

Det finns stora utmaningar kring arbetsmiljön inom vården och omsorgen. I era avseenden får privata arbetsgivare högre betyg av sina medarbetare än vad offentliga arbetsgivare får.19

Andel som anser att närmaste chefs ledaregenskaper är hög

40
Privat
39
Landsting
36
Kommun

Andel som upplever att sjukfrånvaron är låg på sin arbetsplats

57
Privat
52
Landsting
48
Kommun

Andel som känner sig motiverad i sitt arbete

51
Privat
49
Landsting
42
Kommun

Andel som gärna vill vara anställd hos sin nuvarande arbetsgivare också om två år

52
Privat
53
Landsting
50
Kommun

Andel som tycker att man på ett bra sätt kan påverka fysiska eller psykiska brister i arbetsmiljön

42
Privat
18
Landsting
32
Kommun

Andel som tycker att deras åsikter respekteras och tas tillvara på ett bra sätt

47
Privat
47
Landsting
14
Kommun

”Våra medlemmar väljer idag bort landstingen som arbetsgivare på grund av dåliga villkor. De privata har högre löner och bättre arbetstider. Försöker man tvinga våra medlemmar att gå tillbaka till landstinget kommer många att lämna yrket.”

Vårdförbundets förbundsordförande Sineva Ribeiro om införande om vinsttak för privata aktörer inom vård och omsorg i artikel i Dagens industri den 28 april 2017.

Framtidens entreprenörer

Fler än hälften av de sjuksköterskestuderande kan tänka sig att starta företag någon gång under sitt yrkesliv. 20 Och likaså ...

62

84

Källor


1. Novus (2017). Frågor om framtida arbetsgivare och karriärmöjligheter – vårdstudenter.
2. Sveriges Kommuner och Landsting (2016). Köp av verksamhet 2015: Kommuner, landsting och regioner 2006–2015. Tandvård är inte medräknad.
3. Sveriges Kommuner och Landsting (2015). Köp av verksamhet: Kommuner, landsting och regioner 2006–2015. Tandvård är inte medräknad.
4. Sveriges Kommuner och Landsting (2014). Så möter vi rekryteringsutmaningarna i vården och omsorgen.
5. Konjunkturinstitutet (2016). Hållbarhetsrapport för de offentliga finanserna.
6. Andersson, O., Söderberg, S. Mångfald skapar trygghet och kontinuitet för patienten. Läkartidningen 2015-12-01.
7. Angelis, J., Häger Glenngård, A., Jordahl, H. (2016). Att styra och leda en vårdcentral. Hur går det till och vad kan förbättras?
8. Konkurrensverket (2015). Hyrläkare i primärvården – en kartläggning av landstingets upphandlingar och kostnader. Konkurrensverkets rapportserie 2015:10.
9. Demoskop (2017). Allmänheten om välfärdsföretag.
10. Novus (2017). Frågor om framtida arbetsgivare och karriärmöjligheter – vårdstudenter.
11. Novus (2014). Frågor om framtida arbetsgivare och karriärmöjligheter – vårdstudenter.
12. Utdrag ur Statistikbasen, Anställda 16–64 år i riket (SSYK4).
13. Tillväxtverket (2014). Mångfald i näringslivet – företagens villkor och verklighet 2014.
14. Svenskt Kvalitetsindex och Sveriges Företagshälsor (2016). Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn.
15. Lönestatistik från SKL och Vårdföretagarna 2015.
16. Vårdförbundet (2017). Vår lön. Lönefolder med lönestatistik för 2016.
17. Statistiska centralbyrån (2014). Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2014.
18. Statistiska centralbyrån (2017). Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier. Avser data från 2015.
19. Svenskt Kvalitetsindex och Sveriges Företagshälsor (2016). Jobbhälsobarometern 2016. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn.
20. Novus (2017). Frågor om framtida arbetsgivare och karriärmöjligheter – vårdstudenter.