Privat Vårdfakta

Det saknas viktig information för att kunna utveckla individ- och familjeomsorgen. Till exempel för HVB saknas nationella kvalitetsjämförelser.

Kvalitet

Socialstyrelsens kvalitetsmätningar

Socialstyrelsens öppna jämförelser visar att de privata utförarna har bättre resultat än de kommunala utförarna på 25 av totalt 26 indikatorer inom verksamheterna bostäder med särskild service och daglig verksamhet. 1

Boende med särskilt stöd

Privata utförare är bättre på kompetensutveckling. Samlade kompetensutvecklingsplaner finns vid 77 procent av de privata enheterna men endast vid 54 procent av de offentligt drivna. Vid förekomst eller misstanke om våld eller övergrepp mot enskild brukare finns personalrutiner vid 80 procent av de privata enheterna men endast vid 50 procent av de offentligt drivna. 2

Vad tycker brukarna

Inom individ- och familjeomsorg saknas det idag utförliga nationella brukarundersökningar som är uppdelade och jämförbara utifrån regiform. Vårdföretagarna förespråkar fler mätningar och utvärderingar av både privata och kommunala utförare.

Vårdföretagarna förespråkar fler mätningar och utvärderingar av både privata och kommunala utförare. Som ett led i att offentliggöra det kvalitetsarbete som bedrivs hos Vårdföretagarnas medlemsföretag inom individ- och familjeomsorgen, har företagen sedan våren 2017 möjlighet att kvalitetsdeklarera enligt Vårdföretagarnas standard.

Vad tycker de kommunala uppdragsgivarna

En undersökning från 2018 bland socialchefer i Sveriges kommuner visar att 72 procent av kommunerna använder sig av fristående utförare inom social omsorg.

Så här tycker socialcheferna om privata utförare 3

60

52

68

97

85

Andra mått som bidrar till kvalitetsutvecklingen

Antalet platser på privat drivna HVB, som behöver tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), är i snitt 12,8. Motsvarande antal platser för kommunala HVB, som ej är tillståndspliktiga, är i snitt 16,5. Den privat drivna sociala omsorgen erbjuder inte bara specialiserad verksamhet, utan även erfaren och engagerad personal. Till exempel har föreståndarna på privat drivna HVB i snitt varit föreståndare i åtta år om de också är delägare, och närmare fem år i de fall de inte är delägare. Inom kommunalt driven HVB är motsvarande siffra för föreståndarna drygt tre år. 4

Några utmaningar

Tillstånd krävs inte för kommunal verksamhet. Om ett privat företag tar över kommunens verksamhet kan verksamheten bedömas som otillåten, trots samma bemanning och lokaler.

Avgifter för tillstånd. Sedan 1 januari 2019 kostar varje ny ansökan om tillstånd 30 000 kronor och ändringsansökan 21 000 kronor. Detta ger stora merkostnader för tillstånds-pliktig verksamhet.

Mycket långa handläggningstider från IVO. Ovisshet för företagen som blir stående med kostnader i väntan på beslut.

Avsaknad av nationella kvalitetsriktlinjer. Det är viktigt att kunna jämföra för att förbättra kvaliteten.

Avsaknad av nationellt register över familjehem. Ingen vet idag det exakta antalet familjehem.

Avsaknad av regelbundna oberoende undersökningar. Ansvarig myndighet bör genomföra regelbundna kvalitetsmätningar som redovisas utifrån driftsform.

Källor


1. Socialstyrelsen (2018). Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning.
2. Socialstyrelsen (2018). Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning.
3. Skop (2018). Rapport till Svenska Vård. April 2018.
4. Konkurrensverket (2017). Marknaden för hem för vård eller boende för ensamkommande och andra barn och unga.