Privat Vårdfakta

Myt:

Att starta HVB-hem är enkelt och kräver inga tillstånd.

Verklighet

Nej, det stämmer inte. Att starta privat HVB- hem kräver tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Sedan den 15 april 2017 är det även krav på tillstånd för HVB-verksamhet som kommunen lägger ut på entreprenad, men däremot krävs det inte tillstånd för kommunala HVB-hem.1

 

Kvalitet

Socialstyrelsens kvalitetsmätningar (öppna jämförelser)

 

Socialstyrelsens öppna jämförelser visar att de privata utförarna har bättre resultat än de kommunala utförarna för 21 av totalt 26 indikatorer inom verksamheternas boenden med särskilt stöd och daglig verksamhet.2

Boende med särskilt stöd

Privata utförare är bättre på att handleda personalen. Genomförandeplaner för handledning finns vid 74 procent av de privata enheterna men endast vid 40 procent av de offentligt drivna. För skriftliga rutiner vid förekomst av våld inom behandlingshem finns rutiner vid 87 procent av de privata enheterna men endast vid 70 procent av de offentligt drivna.3

Lex Sarah

Under 2015 gjorde många kommuner lex Sarah-anmälningar till IVO på grund av bedömningen att de inte kunde bedriva sitt arbete på ett rättssäkert sätt. För 2016 var antalet anmälningar ännu fler, vilket indikerar att kommunerna har haft fortsatta problem med rättssäkerheten.4

Vad tycker brukarna

Inom individ- och familjeomsorg saknas det idag utförliga nationella brukarundersökningar som är uppdelade och jämförbara utifrån regiform. Vårdföretagarna förespråkar fler mätningar och utvärderingar av både privata och kommunala utförare.

Som ett led i att offentliggöra det gedigna kvalitetsarbete som bedrivs hos Vårdföretagarnas medlemsföretag inom Bransch Individ och Familj, finns sedan våren 2017 en kvalitetsdeklaration klar för medlemsföretagen att använda.

Vad tycker de kommunala uppdragsgivarna

En undersökning från 2016 bland socialchefer i Sveriges kommuner visar att 83 procent av kommunerna använder sig av fristående utförare i social omsorg.

Så här tycker socialcheferna om privata utförare 5

73

64

77

98

85

Andra mått som bidrar till kvalitetsutvecklingen

Antalet platser på privat drivna HVB-hem som behöver tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är i snitt 13,9. Motsvarande antal platser för kommunala HVB-hem som inte behöver tillstånd är i snitt 17,8. Inom HVB för ensamkommande barn är skillnaden ännu större. För privata utförare är snittet 12,1 platser per boende, medan de kommunala har 16,9 platser. För många platser på liten yta riskerar att försämra livskvaliteten för placerade barn och ungdomar.6

Några utmaningar

• Tillstånd krävs inte för kommunal verksamhet. Om ett privat företag tar över kommunens verksamhet kan verksamheten bedömas som otillåten, trots samma bemanning och lokaler.

• Mycket långa handläggningstider från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Ovisshet för företagen som blir stående med kostnader.

• Avsaknad av nationella kvalitetsriktlinjer: Det är viktigt att kunna jämföra för att förbättra kvaliteten.

• Avsaknad av nationellt register över familjehem: Ingen vet idag det exakta antalet familjehem.

• Avsaknad av regelbundna oberoende undersökningar: Ansvarig myndighet bör genomföra regelbundna kvalitetsmätningar som redovisas utifrån driftsform.

Källor


1. Proposition. 2016/17:59. Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.
2. Socialstyrelsen (2014). Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning.
3. Socialstyrelsen (2014). Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning.
4. Inspektionen för vård och omsorg (2016). Tillsyns- rapport 2016 – De viktigaste iakttagelserna inom IVO:s tillsyn och tillståndsprövning för verksamhetsåret 2016.
5. Skop (2016). Rapport till Svenska Vård. Mars 2016.
6. Utdrag från Inspektionen från vård och omsorg,
mars 2017.