Individ och familj (socialtjänst)

Myt:

HVB-företag för ensamkommande flyktingbarn utnyttjar situationen och har höjt priserna kraftigt på senare tid.

Verklighet

Nej, det stämmer inte. I Vårdföretagarnas medlemspanel, genomförd i december 2015, uppgav nästan nio av tio HVB-företag att de låg kvar på samma pris som tidigare förhandlats med kommunen. Av de som angett att ersättningen inte var densamma var det tre av fyra som sänkt priserna. Kommunens ersättning från staten är 1 900 kronor per dag och ensamkommande barn. Det är ovanligt att summan som betalas ut till de privata utförarna ligger över den statliga ersättningen. I dessa fall handlar det om mycket krävande och personalintensiva insatser som medför höga kostnader.

Kvalitet

Socialstyrelsens kvalitetsmätningar

Socialstyrelsens öppna jämförelser visar att de privata utförarna har bättre resultat än de kommunala utförarna för 21 av totalt 26 indikatorer inom verksamheterna boenden med särskilt stöd och daglig verksamhet (källa 119).

Privata utförare är bättre på att handleda personalen. Genomförandeplaner för handledning finns vid 74 procent av de privata enheterna men endast vid 40 procent av de offentligt drivna. För skriftliga rutiner vid förekomst av våld inom behandlingshem finns rutiner vid 87 procent av de privata enheterna men endast vid 70 procent av de offentligt drivna (källa 120).

Inspektioner utförda av Inspektionen för vård och omsorg (IVO), visar att nystartade HVB-hem för ensamkommande barn i kommunens regi har fler brister än de privata. Vid 18 inspektioner av kommunala nystartade verksamheter fanns brister i fler än hälften av fallen. (källa 121)

Vad tycker brukarna

Det saknas idag utförliga nationella brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg som är uppdelade och jämförbara utifrån regiform. Vårdföretagarna förespråkar fler mätningar och utvärderingar av både privata och kommunala utförare.

Vad tycker de kommunala uppdragsgivarna

En undersökning från 2016 bland socialchefer i Sveriges kommuner visar att 83 procent av kommunerna använder sig av fristående utförare i social omsorg. Så här tycker socialcheferna om privata utförare: (källa 122)

Andra mått som bidrar till kvalitetsutvecklingen

Antalet platser på privat drivna HVB-hem, som behöver tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), är i snitt 13,5. Motsvarande antal platser för kommunala HVB-hem, som inte behöver tillstånd, är i snitt 18,9. För många platser på liten yta riskerar att försämra livskvaliteten för placerade barn och ungdomar (källa 123).

Några utmaningar

• Tillstånd krävs inte för kommunal verksamhet: Om ett privat företag tar över kommunens verksamhet kan verksamheten bedömas som otillåten, trots samma bemanning och lokaler.

• Godtyckliga beslut och långa handläggningstider från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

• Avsaknad av nationella kvalitetsriktlinjer: Det är viktigt att kunna jämföra för att förbättra kvaliteten.

• Avsaknad av nationellt register över familjehem: Ingen vet idag det exakta antalet familjehem.

• Avsaknad av regelbundna oberoende undersökningar: Ansvarig myndighet bör genomföra regelbundna kvalitetsmätningar som redovisas utifrån driftsform.