Privat Vårdfakta

Kommentar på Vi gör skillnads Facebook-sida (dec 2017)

Det känns som att det poppar upp nya HVB-hem överallt. Krävs det noll och ingenting för att starta eller?!

Svar

Nej, det stämmer inte. Att starta privat HVB-hem kräver tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Sedan den 15 april 2017 är det även krav på tillstånd för HVB-verksamhet som kommunen lägger ut på entreprenad, men däremot krävs det inte tillstånd för kommunala HVB-hem. 1

Kvalitet

Socialstyrelsens kvalitetsmätningar

Socialstyrelsens öppna jämförelser visar att de privata utförarna har bättre resultat än de kommunala utförarna för 21 av totalt 24 indikatorer inom verksamheterna bostäder med särskild service och daglig verksamhet. 2

Boende med särskilt stöd

Privata utförare är bättre på kompetensutveckling. Samlade kompetensutvecklingsplaner finns vid 71 procent av de privata enheterna men endast vid 50 procent av de offentligt drivna. Vid förekomst eller misstanke om våld eller övergrepp mot enskild brukare finns personalrutiner vid 81 procent av de privata enheterna men endast vid 56 procen tav de offentligt drivna. 3

Vad tycker brukarna

Inom individ- och familjeomsorg saknas det idag utförliga nationella brukarundersökningar som är uppdelade och jämförbara utifrån regiform. Vårdföretagarna förespråkar fler mätningar och utvärderingar av både privata och kommunala utförare.

Som ett led i att offentliggöra det gedigna kvalitetsarbete som bedrivs hos Vårdföretagarnas medlemsföretag inom Bransch Individ och Familj, finns sedan våren 2017 en kvalitetsdeklaration klar för medlemsföretagen att använda.

Vad tycker de kommunala uppdragsgivarna

En undersökning från 2016 bland socialchefer i Sveriges kommuner visar att 83 procent av kommunerna använder sig av fristående utförare i social omsorg.

Så här tycker socialcheferna om privata utförare 4

73

64

77

98

85

Andra mått som bidrar till kvalitetsutvecklingen

Antalet platser på privat drivna HVB-hem, som behöver tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), är i snitt 12,8. Motsvarande antal platser för kommunala HVB-hem, som ej är tillståndspliktiga, är i snitt 16,5. Den privat drivna sociala omsorgen erbjuder inte bara specialiserad verksamhet, utan även erfaren och engagerad personal. Till exempel har föreståndarna på privat drivna HVB-hem i snitt varit föreståndare i åtta år om de också är delägare, och närmare fem år i de fall de inte är delägare. Inom kommunalt driven HVB är motsvarande siffra för föreståndarna drygt tre år.5

Några utmaningar

• Tillstånd krävs inte för kommunal verksamhet. Om ett privat företag tar över kommunens verksamhet kan verksamheten bedömas som otillåten, trots samma bemanning och lokaler.

• Mycket långa handläggningstider från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Ovisshet för företagen som blir stående med kostnader i väntan på beslut.

• Avsaknad av nationella kvalitetsriktlinjer. Det är viktigt att kunna jämföra för att förbättra kvaliteten.

• Avsaknad av nationellt register över familjehem. Ingen vet idag det exakta antalet familjehem.

• Avsaknad av regelbundna oberoende undersökningar. Ansvarig myndighet bör genomföra regelbundna kvalitetsmätningar som redovisas utifrån driftsform.

Källor


1. Proposition 2016/17:59. Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.
2. Socialstyrelsen (2017). Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning.
3. Socialstyrelsen (2017). Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning.
4. Skop (2016). Rapport till Svenska Vård. Mars 2016.
5. Konkurrensverket (2017). Marknaden för hem för vård eller boende för ensamkommande och andra barn och unga.