Privat Vårdfakta

Många äldre får idag vänta länge innan de får en plats på ett äldreboende. Enligt Finansdepartementets beräkningar behövs 700 nya äldreboenden i Sverige fram till år 2026 för att vi ska kunna möta den växande gruppen äldres behov.

Kvalitet

Socialstyrelsens kvalitetsmätningar


Äldreboende

Enligt Socialstyrelsen är kvaliteten i de privat drivna äldreboendena bättre än i de kommunala på 18 av 27 kvalitetsparametrar. 1

Bemanningen av sjuksköterskor är ungefär 13 procent högre i privat drivna äldreboenden jämfört med kommunala. Bemanningen av omsorgspersonal är åtta procent lägre i privata boenden. 2

Jämförelser mellan privata och offentliga äldreboenden i riket 3


Andel personer med aktuell genomförandeplan.

Privata
Offentliga
96%
90%

Andel personer med aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna.

Privata
Offentliga
90%
80%

Andel enheter som har rutin för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) genomförs i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.

Privata
Offentliga
76%
57%

Andel enheter som har rutin för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen. Rutinen omfattar alla personer vid enheten.

Privata
Offentliga
78%
41%

Hemtjänst

Enligt Socialstyrelsens årliga undersökning är privata utförare av hemtjänst bättre än de kommunala på 12 av 17 kvalitetsparametrar. Här illustreras tre av frågorna i undersökningen. 4

Jämförelser mellan privata och offentliga utförare av hemtjänst


Det finns aktuella rutiner för hur hemtjänstpersonal ska agera vid misstanke om att den enskilde är undernärd eller felnärd.

Privat utförare
Offentlig utförare
80%
58%

Personer med aktuell genomförandeplan.

Privat utförare
Offentlig utförare
91%
69%

Det finns aktuella rutiner för när den enskilde uppvisar ett försämrat hälsotillstånd.

Privat utförare
Offentlig utförare
88%
65%

Vad tycker brukarna?

80

Äldreboende

Socialstyrelsen mäter årligen äldres upplevelse av kvaliteten i äldreboenden. Skillnaderna i nöjdhet mellan boenden i privat och offentligt drivna äldreboenden är små. Något fler äldre som bor i ett äldreboende som drivs i privat regi är mer nöjda med aktiviteterna som erbjuds, liksom möjligheten att komma utomhus jämfört med de som bor på kommunala äldreboenden. Det är också något lättare att komma i kontakt med en sjuksköterska vid behov. 6

En studie visar att det finns ett litet samband mellan personaltäthet och hur nöjda äldre är med sitt äldreboende, men personaltätheten verkar inte påverka andra kvalitetsmått. Däremot kan låg personalomsättning och hög andel personal med relevant utbildning direkt kopplas till högre kvalitet. Det går alltså inte att dra slutsatsen att bemanningen ensam är avgörande för om kvaliteten är bra.7

Hemtjänst

Skillnaderna mellan de äldres upplevelse av privat och kommunal hemtjänst är små, med några få undantag. Äldre som får stöd av privata hemtjänstföretag är mer nöjda med sina möjligheter att påverka vilken tid personalen kommer. Privata hemtjänstföretag får också högre betyg på frågan om personalen brukar komma på avtalad tid och meddela eventuella förändringar i förväg. Den kommunala hemtjänsten får något högre betyg på frågan om personalen oftast har tillräcklig tid för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 97 procent av de äldre som svarat på enkäten uppger att personalen alltid eller oftast bemöter dem på ett bra sätt, oavsett om det är privat eller kommunal hemtjänst. 8

97

Privat hemtjänst är bättre på att passa avtalad tid samt meddela tillfälliga förändringar i förväg. 9

Andel äldre som är nöjda med hemtjänstinsatser

Privat regi
Offentlig regi
Andel som angett att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider personalen kommer.
67%
Andel som angett att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider personalen kommer.
57%
Andel som angett att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider personalen kommer.
Andel som uppgett att det är mycket eller ganska lätt att få kontakt med hemtjänstpersonalen vid behov.
80%
Andel som uppgett att det är mycket eller ganska lätt att få kontakt med hemtjänstpersonalen vid behov.
78%
Andel som uppgett att det är mycket eller ganska lätt att få kontakt med hemtjänstpersonalen vid behov.
Andel som känner förtroende för personalen som kommer hem till dem.
88%
Andel som känner förtroende för personalen som kommer hem till dem.
90%
Andel som känner förtroende för personalen som kommer hem till dem.
Andel som uppger att personalen alltid eller oftast meddelar i förväg om tillfälliga förändringar.
69%
Andel som uppger att personalen alltid eller oftast meddelar i förväg om tillfälliga förändringar.
66%
Andel som uppger att personalen alltid eller oftast meddelar i förväg om tillfälliga förändringar.
Andel som uppger att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras.
87%
Andel som uppger att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras.
86%
Andel som uppger att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras.Andel som uppger att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras.

Institutet för Näringslivsforskning har i en studie visat att äldre blir mer nöjda med hemtjänsten när en kommun inför ett valfrihetssystem. 10

Vad tycker de kommunala uppdragsgivarna

Kommunala chefer är positivt inställda till privata utförare och konkurrens i äldreomsorgen. De menar att det inte är skillnader i kvalitet mellan kommunal och privat äldreomsorg och att privata aktörer sänker den totala kostnaden för äldreomsorgen. Den kommunala äldreomsorgen verkar dessutom ha höjt sin standard tack vare konkurrens. Hälften av de kommuner som har LOV anger tydligt förbättrad kvalitet i den kommunala regin sedan konkurrens infördes. 11

82

55

I en intervjustudie som Socialstyrelsen genomfört framkommer det att biståndshandläggarna anser att LOV har bidragit till att höja kvaliteten generellt inom hemtjänsten.

Konkurrensen mellan den kommunala och privata hemtjänsten har lett till att utförarna anstränger sig för att leverera hemtjänst av god kvalitet. Enligt biståndshandläggarna leder också kvalitetskrav i förfrågningsunderlagen till att kvaliteten blir mer likvärdig mellan utförarna. 12

Äldreboendeplatser

44

Ökade behov - över hela landet

Allt färre kommuner kan möta de äldres behov av särskilt boende. 127 kommuner uppger idag att de har brist på äldreboendeplatser, det är elva fler än förra året. Tidigare har läget varit bättre för kommuner utanför storstadsområdena men nu är det brist på äldreboenden i hela landet.  13

30

Under åren 2019–2020 bedöms totalt cirka 6 800 äldreboendeplatser tillkomma över hela landet. Av detta nybyggande står privata aktörer för 40 procent.

Några utmaningar

  • För få tycker att ett arbete i äldreomsorgen är attraktivt idag. Det råder brist på under-sköterskor och vårdbiträden.

  • Brist på äldreboenden. Sverige behöver 700 nya äldreboenden fram till år 2026 för att tillgodose de äldres behov.

  • Tillståndsplikt gäller endast privat äldreomsorg. För att uppnå lika kvalitet och säkerhet för de äldre behöver även kommunal äldreomsorg bli tillståndspliktig.

  • Avgifter och oförutsebara regler för tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det råder ovisshet för företagen om deras möjligheter att bedriva äldreomsorg.

  • Låga ersättningsnivåer. Kommuner räknar inte upp ersättningar, trots ökade kostnader som följer av kollektivavtal. Underskott i den kommunala hemtjänsten täcks utan att ersättningen till de privata hemtjänstföretagen regleras i motsvarande grad.

  • Orättvisa spelregler. Statliga satsningar på äldreomsorgen når inte alltid privata aktörer och kommer därmed inte alla äldre, eller alla medarbetare inom äldreomsorgen, till del.

Källor


1. Socialstyrelsen (2018). Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2018.
2. Socialstyrelsen (2018). Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2018.
3. Socialstyrelsen (2018). Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2018.
4. Socialstyrelsen (2018). Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2018.
5. Socialstyrelsen (2018). Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2018.
6. Socialstyrelsen (2018). Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2018.
7. Svenskt Näringsliv (2015). Finns det något samband mellan kvalitet, kostnader och bemanning? En studie av äldreomsorgens särskilda boenden.
8. Boverket (2019). Bostadsmarknadsenkäten 2019.
9. Socialstyrelsen (2018). Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2018.
10. Institutet för Näringslivsforskning (2018) Working Paper No. 1213. Choice and Competition in the Welfare State: Home Care as the Ideal Quasi-market.
11. Trendie (2016). Effekter av konkurrens. Utdrag ur undersökningen om äldreomsorgens framtidsutmaningar.
12. Socialstyrelsen (2015). Stimulansbidrag LOV – Slutrapport 2011-2014.
13. Boverket (2019). Bostadsmarknadsenkäten 2019.
14. Boverket (2019). Bostadsmarknadsenkäten 2019.