Privat Vårdfakta

Myt:

Det råder en ”vinstjakt” i äldreomsorgen som går ut över kvaliteten.

Verklighet:

Nej, Socialstyrelsens mätningar visar att privat drivna äldreboenden har bättre resultat på 18 av 22 kvalitets- parametrar, jämfört med kommunala äldreboenden. Dessutom är de äldre nöjda. 83 procent av de äldre är idag nöjda med sitt äldreboende oavsett om det drivs i privat eller kommunal regi.1


Kvalitet

Socialstyrelsens kvalitetsmätningar

Äldreboende


Enligt Socialstyrelsen är kvaliteten i de privat drivna äldreboendena bättre än i de kommunala på 18 av 22 kvalitetsparametrar.2

Bemanningen av sjuksköterskor är ungefär 13 procent högre i privat drivna äldreboenden jämfört med kommunala. Bemanningen av omsorgspersonal är knappt tre procent lägre i privata boenden.3
På följande sida illustreras fyra av frågorna i undersökningen.

Jämförelser mellan privata och offentliga äldreboenden i riket 4


Andel personer med aktuell genomförandeplan.

Privata
Offentliga
97
90

Andel personer med aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna.

Privata
Offentliga
93
78

Det finns aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) genomförs i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i en journal hur den enskilde varit delaktig vid vårdplaneringen.

Privata
Offentliga
81
47

Det finns aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, där den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen. Rutinen omfattar alla personer vid enheten.

Privata
Offentliga
77
40

Hemtjänst

Enligt Socialstyrelsens årliga undersökning är privata utförare av hemtjänst bättre än de kommunala på 13 av 18 kvalitetsparametrar. Här illustreras tre av frågorna i undersökningen.5

Jämförelser mellan privata och offentliga utförare av hemtjänst


Det finns aktuella rutiner för hur hemtjänstpersonal ska agera vid misstanke om att den enskilde är undernärd eller felnärd.

Privat utförare
Offentlig utförare
80
67

Personer med aktuell genomförandeplan.

Privat utförare
Offentlig utförare
90
70

Det finns aktuella rutiner för schemalagda möten med sjuksköterska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal, i frågor som rör personer med behov av kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser.

Privat utförare
Offentlig utförare
33
57

Vad tycker brukarna?

80


Äldreboende

Socialstyrelsen mäter årligen äldres upplevelse av kvaliteten i äldreboenden. Skillnaderna i nöjdhet mellan boende i privat och offentligt drivna äldreboenden är mycket små. De äldre är lika nöjda med hur de kan påverka tiderna för hjälpen som med den hänsyn som tas till deras önskemål om hur hjälpen ska utföras. Samma andel boende i respektive regiform, 94 procent, uppger att personalen alltid eller oftast bemöter dem på ett bra sätt. Det är också samma andel, 83 procent, som är nöjda med sitt äldreboende, oavsett om det drivs i privat eller offentlig regi.7

En studie visar att det finns ett litet samband mellan personaltäthet och hur nöjda äldre är med sitt äldreboende, men personaltätheten verkar inte påverka andra kvalitetsmått. Däremot kan låg personalomsättning och hög andel personal med relevant utbildning direkt kopplas till högre kvalitet. Det går alltså inte att dra slutsatsen att bemanningen ensam är avgörande för om kvaliteten är bra.8


Hemtjänst

Äldre med privata hemtjänstutförare uppger att personalen i högre utsträckning tar hänsyn till åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras jämfört med gruppen äldre som har kommunal hemtjänst. De upplever också i högre grad att de kan påverka vilka tider personalen kommer jämfört med gruppen äldre som har kommunal hemtjänst. De äldre i privata hemtjänstverksamheter uppger även att de har större möjlighet att påverka sin omsorg och hur personalen ska utföra uppgifterna.

Privat hemtjänst är bättre på att passa avtalad tid samt meddela tillfälliga förändringar i förväg.9

Andel äldre som är nöjda med hemtjänstinsatser

Privat regi
Offentlig regi
Andel som angett att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider personalen kommer.
71
Andel som angett att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider personalen kommer.
59
Andel som angett att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider personalen kommer.
Andel som uppgett att det är mycket eller ganska lätt att få kontakt med hemtjänstpersonalen vid behov.
81
Andel som uppgett att det är mycket eller ganska lätt att få kontakt med hemtjänstpersonalen vid behov.
77
Andel som uppgett att det är mycket eller ganska lätt att få kontakt med hemtjänstpersonalen vid behov.
Andel som uppgett att personalen alltid eller oftast kommer på avtalad tid.
88
Andel som uppgett att personalen alltid eller oftast kommer på avtalad tid.
85
Andel som uppgett att personalen alltid eller oftast kommer på avtalad tid.
Andel som uppger att personalen alltid eller oftast meddelar i förväg om tillfälliga förändringar.
74
Andel som uppger att personalen alltid eller oftast meddelar i förväg om tillfälliga förändringar.
67
Andel som uppger att personalen alltid eller oftast meddelar i förväg om tillfälliga förändringar.
Andel som uppger att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras.
89
Andel som uppger att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras.
86
Andel som uppger att personalen tar hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras.

Sammantagen nöjdhet med hemtjänsten 10

Även andra undersökningar pekar på att äldre är mer nöjda med privat hemtjänst, enligt mätning av Svenskt Kvalitetsindex 11

73.0
Privata
66.6
Offentliga

Vad tycker de kommunala uppdragsgivarna

Kommunala chefer är positivt inställda till privata utförare och konkurrens i äldreomsorgen. De menar att det inte är skillnader i kvalitet mellan kommunal och privat äldreomsorg och att privata aktörer sänker den totala kostnaden för äldreomsorgen. Den kommunala äldreomsorgen verkar dessutom ha höjt sin standard tack vare konkurrens. Hälften av de kommuner som har LOV anger en tydlig förbättring i kvalitet i den kommunala regin sedan konkurrens infördes.12

82

55

I en intervjustudie som Socialstyrelsen genomfört framkommer det att biståndshandläggarna anser att LOV har bidragit till att höja kvaliteten generellt inom hemtjänsten.

Konkurrensen mellan den kommunala och privata hemtjänsten har lett till att utförarna anstränger sig för att leverera hemtjänst av god kvalitet. Kvalitetskrav i förfrågningsunderlagen leder också till att kvaliteten blir mer likvärdig mellan utförarna enligt biståndshandläggarna.13

Några utmaningar

Bristande kompetensförsörjning: För få tycker idag att arbete i äldreomsorgen är attraktivt.

Detaljerade regler: Håller tillbaka nya arbetssätt, idéer och nyttan för äldre med behov av omsorg.

Låga ersättningskostnader. Kommuner räknar inte upp ersättningar, trots ökade kostnader. Underskott i den kommunala hemtjänsten täcks utan att ersättningen till de privata hemtjänstföretagen regleras i motsvarande grad.

Ojämlika spelregler: Statliga satsningar på äldreomsorgen når inte alltid privata utförare och kommer därmed inte alla äldre till del.

Källor


1. Socialstyrelsen (2016). Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen (2016). Så tycker de äldre om äldreomsorgen.
2. Socialstyrelsen (2016). Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.
3. Socialstyrelsen (2016). Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. Vårdföretagarnas egna beräkningar.
4. Socialstyrelsen (2016). Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.
5. Socialstyrelsen (2016). Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.
6. Socialstyrelsen (2016). Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016.
7. Socialstyrelsen (2016). Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016.
8. Svenskt Näringsliv (2015). Finns det något samband mellan kvalitet, kostnader och bemanning? En studie av äldreomsorgens särskilda boenden.
9. Socialstyrelsen (2016). Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016.
10. Socialstyrelsen (2016). Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016.
11. Svenskt Kvalitetsindex (2014). Samhällsservice 2014.
12. Trendie (2016). Effekter av konkurrens. Utdrag ur undersökningen om äldreomsorgens framtidsutmaningar.
13. Socialstyrelsen (2015). Stimulansbidrag LOV – Slutrapport 2011–2014.