Privat Vårdfakta

Kommentar på Vi gör skillnads Facebook-sida (mars 2018)

Äldreomsorgen i Sverige är bedrövlig, det är liksom mer regel än undantag med vanvård och äldre som lider.

Svar

Så ser inte verkligheten ut när de äldre själva tillfrågas. Drygt fyra av fem svarar att de är ganska nöjda eller mycket nöjda med sitt äldreboende eller hemtjänst, oavsett om det drivs privat eller offentligt. 1 Det är viktigt att nyansera bilden av äldreomsorgen, samtidigt som vi strävar efter att göra den ännu bättre.

Kvalitet

Socialstyrelsens kvalitetsmätningar


Äldreboende

Enligt Socialstyrelsen är kvaliteten i de privat drivna äldreboendena bättre än i de kommunala på 18 av 27 kvalitetsparametrar. 2

Bemanningen av sjuksköterskor är ungefär sju procent högre i privat drivna äldreboenden jämfört med kommunala. Bemanningen av omsorgspersonal är åtta procent lägre i privata boenden. 3

På följande sida illustreras fyra av frågorna i undersökningen.

Jämförelser mellan privata och offentliga äldreboenden i riket 4


Andel personer med aktuell genomförandeplan.

Privata
Offentliga
96%
90%

Andel personer med aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna.

Privata
Offentliga
90%
76%

Det finns aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) genomförs i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i en journal hur den enskilde varit delaktig vid vårdplaneringen.

Privata
Offentliga
83%
48%

Det finns aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, där den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen. Rutinen omfattar alla personer vid enheten.

Privata
Offentliga
78%
41%

Hemtjänst

Enligt Socialstyrelsens årliga undersökning är privata utförare av hemtjänst bättre än de kommunala på samtliga – 17 av 17 – kvalitetsparametrar. Här illustreras tre av frågorna i undersökningen. 5

Jämförelser mellan privata och offentliga utförare av hemtjänst


Det finns aktuella rutiner för hur hemtjänstpersonal ska agera vid misstanke om att den enskilde är undernärd eller felnärd.

Privat utförare
Offentlig utförare
80%
66%

Personer med aktuell genomförandeplan.

Privat utförare
Offentlig utförare
91%
72%

Det finns aktuella rutiner för när den enskilde uppvisar ett försämrat hälsotillstånd.

Privat utförare
Offentlig utförare
89%
70%

Vad tycker brukarna?

80

Äldreboende

Socialstyrelsen mäter årligen äldres upplevelse av kvaliteten i äldreboenden. Skillnaderna i nöjdhet mellan boende i privat och offentligt drivna äldreboenden är små. Något fler äldre som bor i ett äldreboende som drivs i privat regi är nöjda med aktiviteterna som erbjuds, liksom möjligheten att komma utomhus jämfört med de som bor på kommunala äldreboenden. Det är också något lättare att komma i kontakt med en sjuksköterska vid behov. Färre än en av tio på landets äldreboenden har upplevt brist på respekt för sin integritet eller att personalen nonchalerat deras önskemål och behov.7

En studie visar att det finns ett litet samband mellan personaltäthet och hur nöjda äldre är med sitt äldreboende, men personaltätheten verkar inte påverka andra kvalitetsmått. Däremot kan låg personalomsättning och hög andel personal med relevant utbildning direkt kopplas till högre kvalitet. Det går alltså inte att dra slutsatsen att bemanningen ensam är avgörande för om kvaliteten är bra.8

Hemtjänst

Skillnaderna mellan privat och kommunal hemtjänst är små, med några undantag. Äldre som får stöd av privata hemtjänstföretag är mer nöjda med sina möjligheter att påverka vilken tid personalen kommer jämfört med äldre som får stöd av den kommunala hemtjänsten. Privata hemtjänstföretag får något högre betyg på frågan om personalen brukar komma på avtalad tid och meddela eventuella förändringar i förväg. Äldre med privat hemtjänst vet i något högre utsträckning vart de ska vända sig med klagomål och upplever att det är lättare att få kontakt med hemtjänstpersonalen vid behov. Den kommunala hemtjänsten får å andra sidan något högre betyg på frågan om personalen oftast har tillräcklig tid för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Privat hemtjänst är bättre på att passa avtalad tid samt meddela tillfälliga förändringar i förväg. 9

Andel äldre som är nöjda med hemtjänstinsatser

Privat regi
Offentlig regi
Andel som angett att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider personalen kommer.
70%
Andel som angett att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider personalen kommer.
58%
Andel som angett att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider personalen kommer.
Andel som uppgett att det är mycket eller ganska lätt att få kontakt med hemtjänstpersonalen vid behov.
80%
Andel som uppgett att det är mycket eller ganska lätt att få kontakt med hemtjänstpersonalen vid behov.
78%
Andel som uppgett att det är mycket eller ganska lätt att få kontakt med hemtjänstpersonalen vid behov.
Andel som uppgett att personalen alltid eller oftast kommer på avtalad tid.
87%
Andel som uppgett att personalen alltid eller oftast kommer på avtalad tid.
85%
Andel som uppgett att personalen alltid eller oftast kommer på avtalad tid.
Andel som uppger att personalen alltid eller oftast meddelar i förväg om tillfälliga förändringar.
72%
Andel som uppger att personalen alltid eller oftast meddelar i förväg om tillfälliga förändringar.
67%
Andel som uppger att personalen alltid eller oftast meddelar i förväg om tillfälliga förändringar.
Andel som uppger att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras.
88%
Andel som uppger att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras.
87%
Andel som uppger att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras.

Även andra undersökningar pekar på att äldre är mer nöjda med privat hemtjänst, enligt mätning av Svenskt Kvalitetsindex 10

73.0%
Privata
66.6%
Offentliga

Institutet för Näringslivsforskning har i en studie visat att äldre blir mer nöjda med hemtjänsten när en kommun inför ett valfrihetssystem 11

Vad tycker de kommunala uppdragsgivarna

Kommunala chefer är positivt inställda till privata utförare och konkurrens i äldreomsorgen. De menar att det inte är skillnader i kvalitet mellan kommunal och privat äldreomsorg och  att privata aktörer sänker den totala kostnaden för äldreomsorgen. Den kommunala äldreomsorgen verkar dessutom ha höjt sin standard tack vare konkurrens. Hälften av de kommuner som har LOV anger en tydlig förbättring i kvalitet i den kommunala regin sedan konkurrens infördes.12

82

55

I en intervjustudie som Socialstyrelsen genomfört framkommer det att biståndshandläggarna anser att LOV har bidragit till att höja kvaliteten generellt inom hemtjänsten.

Konkurrensen mellan den kommunala och privata hemtjänsten har lett till att utförarna anstränger sig för att leverera hemtjänst av god kvalitet. Kvalitetskrav i förfrågningsunderlagen leder också till att kvaliteten blir mer likvärdig mellan utförarna enligt biståndshandläggarna.13

Några utmaningar

  • Bristande kompetensförsörjning. Stor brist på undersköterskor och vårdbiträden. För få tycker idag att ett arbete i äldreomsorgen är attraktivt.
  • Detaljerade regler. Håller tillbaka nya arbets- sätt, teknikutveckling och digitalisering i äldreomsorgen.
  • Låga ersättningsnivåer. Kommuner räknar inte upp ersättningar, trots ökade kostnader. Underskott i den kommunala hemtjänsten täcks utan att ersättningen till de privata hemtjänstföretagen regleras i motsvarande grad.
  • Tillståndsplikt gäller endast privata aktörer. För att uppnå lika kvalitet och säkerhet för de äldre behöver även kommunala äldreboenden bli tillståndspliktiga.
  • Långa handläggningstider på Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Ovisshet för företagen som blir stående med kostnader.
  • Ojämlika spelregler. Statliga satsningar på äldreomsorgen når inte alltid privata aktörer och kommer därmed inte alla äldre till del.

Källor


1. Socialstyrelsen (2017). Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017.
2. Socialstyrelsen (2017). Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.
3. Socialstyrelsen (2017). Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. Vårdföretagarnas egna beräkningar.
4. Socialstyrelsen (2017). Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.
5. Socialstyrelsen (2017). Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.
6. Socialstyrelsen (2017). Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017.
7. Socialstyrelsen (2017). Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017.
8. Svenskt Näringsliv (2015). Finns det något samband mellan kvalitet, kostnader och bemanning? En studie av äldreomsorgens särskilda boenden.
9. Socialstyrelsen (2017). Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017.
10. Svenskt Kvalitetsindex (2014). Samhällsservice 2014.
11. Institutet för Näringslivsforskning (2018) Working Paper No. Choice and Competition in the Welfare State: Home Care as the Ideal Quasi-market.
12. Trendie (2016). Effekter av konkurrens. Utdrag ur undersökningen om äldreomsorgens framtidsutmaningar.
13. Socialstyrelsen (2015). Stimulansbidrag LOV – Slutrapport 2011-2014.