Äldreomsorg

Myt:

Blöjor vägs för att dra ner på kostnader i äldreomsorgen.

Verklighet:

Nej, det stämmer inte. Alla utförare inom äldreomsorg – både i offentlig och privat regi – ska väga inkontinensskydd enligt kvalitetsriktlinjer från Socialstyrelsen. Syftet är att kunna anpassa skydden till individen. Andelen individuellt utprovade inkontinensskydd är högre inom den privat drivna vården, 92 procent, jämfört med den kommunala där motsvarande andel är 78 procent. (källa 98) Det finns stora kunskapsluckor kring vägning av inkontinensskydd. En undersökning bland beslutsfattare inom svensk hälso- och sjukvård visar att enbart 64 procent är insatta i hur det ligger till kring vägning av inkontinensskydd. Nästan en av fem tror felaktigt att inkontinensskydd vägs för att omsorgsgivaren ska kunna dra ner på kostnader. (källa 99)

Kvalitet

Socialstyrelsens kvalitetsmätningar

Enligt Socialstyrelsen är kvaliteten på de privat drivna äldreboendena bättre än hos de kommunala på samtliga påverkbara kvalitetsparametrar. (källa 100)

Samtidigt har kvaliteten i kommunala äldreboenden förbättrats sedan förra året. Konkurrens och möjligheten att jämföra lyfter därmed hela branschen.

Jämförelser mellan privata och offentliga äldreboenden i riket (källa 101)

Bemanningen av sjuksköterskor är ungefär 33 procent högre i privat drivna äldreboenden jämfört med kommunala. Bemanningen av omsorgspersonal är ungefär tre procent lägre i privata boenden (källa 102).

Hemtjänst

Enligt Socialstyrelsens årliga undersökning är privata utförare av hemtjänst bättre än de kommunala på samtliga kvalitetsparametrar utom två. Här illustreras tre av frågorna i undersökningen (källa 103).

Jämförelser mellan privata och offentliga utförare av hemtjänst

Andra offentliga jämförelser

Östersunds kommun genomförde en tvåårig forskningsstudie där två identiska äldreboenden, ett kommunalt och ett privat drivet, jämfördes utifrån vårdkvalitet, arbetsvillkor och ekonomi. Studien visade att det privat drivna boendet var bättre än kommunens på åtta av tio parametrar, till 26 procent lägre kostnad. Nöjdheten bland brukarna var lika (källa 104).

Stockholms stad, med en relativt stor andel privat driven äldreomsorg, har undersökt samtliga regiformers uppfyllelse av ställda krav. Undersökningen visar att äldreomsorgsföretagen i högre utsträckning lever upp till ställda kvalitetskrav än de kommunala utförarna (källa 105).

Vad tycker brukarna

Bilden av äldreomsorgen i Sverige är generellt positiv. Cirka fyra av fem äldre är mycket eller ganska nöjda med sin hemtjänst eller sitt äldreboende (källa 106).

I Socialstyrelsens brukarundersökning har de äldre som bor i privat drivna äldreboenden i större utsträckning svarat att de vet vart de ska vända sig med synpunkter eller klagomål på äldreboendet. Fler svarade även att de kan påverka tiderna för insatserna, att personalen kommer på avtalad tid samt att de får information i förväg om något förändras. På äldreboenden som drivs i privat regi upplever de äldre att det är något lättare att få träffa en sjuksköterska jämfört med på offentliga äldreboenden. Privata äldreboenden är även något bättre än de kommunala på att erbjuda de äldre aktiviteter och möjlighet att vistas utomhus (källa 107).

En studie visar att det finns ett litet samband mellan personaltäthet och hur nöjda äldre är på sitt äldreboende, men personaltätheten verkar inte påverka andra kvalitetsmått. Däremot kan låg personalomsättning och hög andel personal med relevant utbildning direkt kopplas till högre kvalitet. Det går alltså inte att dra slutsatsen att bemanningen ensam är avgörande för om kvaliteten är bra (källa 108).

Äldre med privata hemtjänstutförare upplever i högre grad att de kan påverka vilka tider personalen kommer jämfört med gruppen äldre som har kommunal hemtjänst. De äldre i privata hemtjänstverksamheter uppger också att de har större möjlighet att påverka sin omsorg och hur personalen ska utföra uppgifterna.

Privat hemtjänst är bättre på att passa avtalad tid samt meddela tillfälliga förändringar i förväg. Att träffa sjuksköterska, läkare och komma i kontakt med hemtjänstpersonalen är något lättare hos privata hemtjänstutförare än kommunala enligt de äldre (källa 109).

Andel äldre som är nöjda med hemtjänstinsatser

Sammantagen nöjdhet med hemtjänsten (källa 110)

Även andra undersökningar pekar på att äldre är mer nöjda med privat hemtjänst, enligt mätning av Svenskt Kvalitetsindex (källa 111)

Vad tycker de kommunala uppdragsgivarna

Kommunala chefer är positivt inställda till privata utförare och konkurrens i äldreomsorgen. De menar att det inte är skillnader i kvalitet mellan kommunal och privat äldreomsorg och att privata aktörer sänker den totala kostnaden för äldreomsorgen. Den kommunala äldreomsorgen verkar dessutom ha höjt sin standard tack vare konkurrens. Hälften av de kommuner som har LOV anger en tydlig förbättring i kvalitet i den kommunala regin sedan konkurrens infördes (källa 112).

I en intervjustudie som Socialstyrelsen genomfört framkommer det att biståndshandläggarna anser att LOV har bidragit till att höja kvaliteten generellt inom hemtjänsten. Konkurrensen mellan den kommunala och privata hemtjänsten har lett till att utförarna anstränger sig för att leverera hemtjänst av god kvalitet. Kvalitetskrav i förfrågningsunderlagen leder också till att kvaliteten blir mer likvärdig mellan utförarna enligt biståndshandläggarna (källa 113).

Några utmaningar

Bristande kompetensförsörjning: För få tycker idag att äldreomsorgsyrket är attraktivt.

Detaljerade regler: Hämmar nya arbetssätt och idéer och försvårar för små äldreomsorgsföretag att verka.

Fasta ersättningsnivåer. Kommuner räknar inte alltid upp ersättningarna när nya kostnadsdrivande krav ställs.

Ojämlika spelregler: Statliga satsningar på äldreomsorgen når inte alltid privata utförare och kommer därmed inte alla äldre till del.