Varning, Jonas Sjöstedt. Lyssna på vad medarbetarna säger om trivsel.

Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt besökte Aftonbladets AB Morgon i måndags den 21 augusti. Sjöstedt fokuserade bland annat på en av partiets hjärtefrågor – vinster i välfärden. Som brukligt gick han hårt åt de privata aktörerna:

”Äldreomsorgen som är privat har färre anställda och behandlar sin personal sämre i form av lön och så.”

Jonas har blivit haffad förut. Vad säger aktuella fakta om hans påstående denna gång?

Fakta
Tillräcklig bemanning är såklart viktigt – men studier har visat att det endast finns ett litet samband mellan personaltäthet och hur nöjda de äldre är med sitt äldreboende. Högre bemanning är inte likställt med god kvalitet.

Det mer relevanta är snarare rätt bemanning och om vi ändå ska kolla på siffrorna är bilden inte är entydig. Bemanningen av sjuksköterskor är ungefär 13 procent högre i privat drivna äldreboenden jämfört med kommunala. Bemanningen av omsorgspersonal är knappt tre procent lägre i privata boenden. Men de exakta siffrorna är av mindre betydelse, bemanningen är i det stora hela likvärdig – istället är den viktiga frågan; kvaliteten på verksamheten.

När det gäller lönen är situationen inte lika glasklar som Jonas vill påskina. Enligt Vårdförbundets statistik tjänade sjuksköterskor i privat regi i genomsnitt 1800 kronor mer än sina kollegor i den kommunala äldreomsorgen. Siffror från Vårdföretagarna har också visat att undersköterskor som arbetade i Vårdföretagarnas medlemsföretag tjänade mer än kollegor i kommunen och landstingen. Om medarbetarna själva får tycka till om sina löner uppger en högre andel av de som arbetar i privata verksamheter att de är nöjda med lönen än medarbetare i kommuner och landsting.

Om vi tar ”och så”-delen av uttalandet kan vi passa på att titta närmare på några andra faktorer. Medarbetarna känner sig nämligen mer motiverade i sitt arbete, tycker att man på ett bättre sätt kan påverka brister i arbetsmiljön och upplever att sjukfrånvaron är lägre i privat regi än inom landstinget och kommunen.

Mytpolisens utslag
Sjöstedt vill påskina att skillnaden i bemanningen är stor mellan privata och kommunala äldreboenden och att skillnaden skulle vara avgörande för kvaliteten. Han menar också att privata utförare erbjuder lägre lön och villkor som gör det sämre för medarbetarna.

Mytpolisen tipsar Jonas Sjöstedt att titta på den senaste fakta om privata verksamheter och framförallt lyssna på medarbetarna. Det finns ett och annat att lära.

Källor
Socialstyrelsen (2016). Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2016. Vårdföretagarnas egna beräkningar.
Svenskt Kvalitetsindex och Sveriges Företagshälsor (2016). Jobbhälsobarometern 2016. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn.
Svenskt Näringsliv (2015). Finns det något samband mellan kvalitet, kostnader och bemanning? En studie av äldreomsorgens särskilda boenden.

Originalartikeln.