Lyssna på vad patienterna säger om privat driven vård, Bengt Annebäck (MP).

Bengt Annebäck (MP), landstingspolitiker ifrån Norrtälje, kritiserar i Norrtelje Tidning Stockholms läns sjukvård och pekar på brister som han spårar till privat driven sjukvård.

”En orsak är att man varit besatt av tanken att alla privata vinstdrivande vårdföretag är bättre än de landstingsdrivna. Det har till exempel inneburit att vi fått världens dyraste nya sjukhus i Karolinska sjukhuset och 35 vårdval som drivit upp kostnaderna. Det har till exempel inneburit att många hudläkare slutat på de landstingsdrivna hudmottagningarna ute i länet och i stället öppnat privata mottagningar i Stockholms centrala delar. Det har inneburit att icke vinstdrivande Ersta sjukhus fått lägga ner sin specialiserade psykiatriska verksamhet och att Röda korset med 30 års erfarenhet av att rehabilitera tortyroffer konkurrerats ut.” 

Hur väl stämmer Bengt Annebäcks uttalanden med verkligheten? Mytpolisen granskar bevismaterialet.

Vad tycker patienterna om sjukvårdens kvalitet?

Annebäck tycks förkasta idén om att valfrihet bidrar till nöjdare patienter. Enligt SKL:s nationella patientenkät har de privat drivna vårdcentralerna något högre patientnöjdhet än landstingets mottagningar i Stockholms län. Sett över landet är 72 av de 100 mest populära vårdcentralerna privat drivna.

 

Är privat driven vård dyrare för landstinget?

Argumentet att vårdvalet har drivit upp landstingets kostnader står på skakiga ben. Vårdvalen i specialistsjukvården har varit ett av landstingets verktyg för att flytta vård som inte behöver universitets- eller akutsjukhusets resurser ut i öppnare vårdformer. Kostnaderna per besök har sjunkit, tack vare vårdvalen. Det huvudsakliga skälet till att kostnaderna för vårdvalen har ökat är att fler patienter har kunnat få vård och behandling. Hade Annebäck hellre sett att patienterna hellre hade ställts i kö? I februari 2018 fick 16 procent fler patienter i Stockholm träffa en specialistläkare och 18 procent opererades eller fick sin behandling inom vårdgarantins gränser jämfört med Sverige i stort. Varför Annebäck skyller turerna kring Nya Karolinska på de privata vårdgivarna är oklart och han erbjuder ingen närmare förklaring.

 

Varför kunde viss verksamhet inte fortsätta vid Ersta sjukhus och hos Röda Korset?

Att verksamhet vid Ersta sjukhus och Röda Korset inte kunde fortsätta drivas där beror på att landstinget enligt lagen om offentlig upphandling inte kan direktupphandla tjänster hos en viss vårdgivare. Det har inget att göra med vårdvalen. Trubbigheten i LOU-upphandlingar kan snarare ses som ett argument för att nyttja vårdval som metod att knyta avtal med idéburna och privata vårdgivare. I vårdval kan välfungerande och populär verksamhet fortsätta i samma regi i många år.

 

Mytpolisens utslag

Miljöpartisten Bengt Annebäck beskyller majoriteten i Stockholms läns landsting för att vara ”besatt av tanken att alla privata vinstdrivande vårdföretag är bättre än de landstingsdrivna”. Mytpolisens analys visar dock att Annebäck gör klokt i att reflektera över sina egna fördomar innan han författar nästa debattinlägg.

Det blir en varning till ännu en valkampanjade politiker.

 

Källor 

Vårdföretagarna (2018). Patienttoppen. En sammanställning av SKL:s nationella patientenkät i primärvården 2017 – fördelad på privat och offentlig regi. Skärpning i debatten!

SKL:s webbplats (www.vantetider.se). Väntetider i vården. Resultat specialistvård, Stockholms läns landsting samt Sverige. Februari 2018.

 

Svar från Bengt Annebäck:

När Mytpolisen angriper mig för min debattartikel i Nt idag skulle jag bara vilja uppmana denna s.k Mytpolis att läsa vad jag skriver. Jag är inte emot all privat vård eller vårdval. Jag anser däremot att vårdvals modellen ska användas när den förbättrar sjukvården i länet och inte bara ökar tillgängligheten där tillgången redan är god. Och nog ska väl även en Mytpolis känna till Ops där privata intressen styrt KS bygget.

Beträffande upphandlingen  av kris och Traumaenheterna utformades den så att den gynnade de stora privata bolagen och värderade ner 30 års erfarenhet och mycket goda resultat som RödaKorset har och 25 års erfarenhet som Kris och trauma centrum. Här kanske man skulle ha använt vårdvalsmodellen istället. När det gäller direktupphandling med ideella organisationer och idéburna sjukvårdsorganisationer tolkas lagen om upphandling på annat sätt i andra landsting.

Mytpolisen verkar f.ö inte ha förstått att mitt huvudbudskap är att jag skulle viljat att vi till fullo kunde utvärdera det alternativ till total vårdvalsmodell som finns iNorrtälje. I forskning brukar man jämföra resultaten av olika behandlingar eller modeller. I SLL får det bara finnas en enda modell som ska genomdrivas. Effekter och kostnader av Stockholms vårdvalsmodell är inte all så entydiga somMytpolisen anser  de vara. F ö har alliansen dragit ner resurserna till den enhet i SLL som ska genomföra hälsoekonomiska beräkningar av bl.a. vårdvalet. Varför?