Därför är en vinstbegränsning kontroversiell, Ardalan Shekarabi (S)

Ardalan Shekarabi (S) intervjuades nyligen i Ekots lördagsintervju och vinstfrågan kom snabbt på tal. Som vanligt hade civilministern mycket att säga i frågan.

”Vi vill ju kombinera rätt resursanvändning med makt för brukaren. Därför vill vi att brukaren – eleven, den äldre eller patienten – ska ha rätt att välja. Man kan kombinera detta med ett regelverk där vi tillåter privata aktörer att finnas men där vi har begränsningar vad gäller vinster.”

”Om du vill maximera vinsten i äldreomsorgsverksamhet så drar du ner på antalet undersköterskor, eller försämrar villkoren eller sänker lönerna för undersköterskorna. Då är det i slutändan någon som betalar priset för detta.”
”Jag förstår inte varför den här frågan har blivit kontroversiell. Och den är inte kontroversiell bland väljarna. Även de moderata väljarna vill ju ha det här.”

Olyckligt nog – om än passande för radioprogrammets titel – så ekar många myter bekanta i lördagsintervjun. Tur då att Mytpolisen har helgjour.

Kombinationen valfrihet och vinstbegränsning
Ardalan Shekarabi upprepar det bekanta mantrat att det går alldeles utmärkt att kombinera vinstbegränsningar med valfrihet i välfärden. Men enligt revisionsbyrån PwC kommer den föreslagna vinstbegränsningen på sju procent av bokfört operativt kapital innebära att vinsten för de flesta välfärdsföretag begränsas till mellan noll och två procent. Med dessa regler tar det minst tolv år att spara ihop till en buffert motsvarande tre månaders intäkter. Det är svårt att se hur valfriheten kan bevaras när en majoritet av företag hotas av nedläggning.

Bemanning, kvalitet och personalens villkor
Socialstyrelsens siffror över personaltäthet i äldreboenden från 2015 visar att det inte är några stora skillnader mellan privata och kommunala äldreboenden. I privata boenden är bemanningen cirka 3 procent lägre för omsorgspersonal men cirka 30 procent högre när det gäller sjuksköterskor.

Men istället för att hänga upp oss på antalet undersköterskor och annan bemanning borde det viktiga vara att titta på verksamhetens kvalitet och personalens kvalifikationer. Enligt en studie finns det endast finns ett begränsat samband mellan personaltäthet och hur nöjda de äldre är med sitt äldreboende och SCB:s senaste siffror visar på en något högre utbildningsnivå i privata verksamheter.

Tvärt emot vad Civilministern insinuerar antyder även undersökningar att vårdpersonal vid privat drivna verksamheter tjänar mer i lön och trivs bättre på jobbet kollegorna i den kommunala äldreomsorgen, vilket Mytpolisen tidigare har avhandlat.

En kontroversiell fråga

Civilministern ställer sig frågande inför varför vinstfrågan är kontroversiell då även moderata väljare förordar en vinstbegränsning. Att Shekarabi fört fram detta påstående upprepade gånger den senaste tiden gör det inte mer korrekt.

En Sifo-mätning från i mars visar att 63 procent av Allianspartiernas väljare anser att välfärdsföretag ska få göra en vinst som motsvarar vad de flesta företag i Sverige gör eller att en reglering ska bestå av tuffa kvalitetskrav.

Mytpolisens utslag
Mytpolisen är glad att Ardalan Shekarabi och resten av regeringen vill att elever, äldre och patienten ska ha valfrihet i välfärden. Men då Mytpolisen kan Reepalus förslag delar han inte deras optimism inför möjligheten att kombinera valfrihet med en vinstreglering. Detsamma gäller många svenska väljare som efter en mångårig debatt även är väl medvetna om att ökad bemanning inte nödvändigtvis leder till ökad kvalitet. Därför är en vinstbegränsning kontroversiell.

Med flera felaktiga påstående i en och samma intervju kan det inte bli annat än en Mytstämpel.

Källor
Socialstyrelsen (2015) Kommun- och enhetsundersökningen
Svenskt Näringsliv (2015) Finns det något samband mellan kvalitet, kostnader och bemanning? En studie av äldreomsorgens särskilda boenden
SCB (2013) Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg
SKL (2015) Nationella patientenkäten
PwC (2016) Rörelseresultat i välfärdsbolag – en jämförelse
Sifo/SvD (2018)